Vad är KMA?

Det finns olika system för att hantera kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning i ett företag och på en arbetsplats.

Många företag strävar idag efter att sammankoppla ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

Annonsplats

KMA – Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Idag är det vanligt att miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete samordnas. Begreppet KMA står för detta.

Kvalitetssäkring

Begreppet kvalitetssäkring innebär bland annat:

  • Att kontroll skall ske av den som utför arbetet, t ex enligt en egenkontrollplan.
  • Kvalitetskrav på arbetsorganisation och arbetsmiljö.

Standarder för kvalitets- och miljöstyrning

Annonsplats

Kvalitets- och miljöstyrningen är vanligtvis uppbyggd enligt ISO-standarder (ISO 9000 respektive ISO 14000). Dessa system är frivilliga ledningssystem som används av företag för att skapa rutiner som kan bidra till att kvalitets- och miljömålen uppfylls.

Ledningssystemen innehåller rutiner som hjälper företagen att arbeta så miljövänligt som möjligt.

  • Ledningssystemet beskriver företagets kvalitets- och miljömål.
  • Till miljö- och kvalitetsledningssystem finns checklistor och mallar för hur arbeten skall utföras och dokumenteras.
Certifiering enligt ISO eller EMAS

Företag som har ett välfungerande miljöledningssystem kan certifiera sig t ex enligt standarden ISO 14001 för miljö- och kvalitetsledningssystem eller registreras enligt EMAS-förordningen.

Vid certifiering måste en certifieringsrevisor, eller en godkänd EMAS-kontrollant, godkänna företagets miljöledningssystem.

Efter certifiering utförs löpande kontroller och revisioner för att förbättra systemet och för att säkerställa att ISO-standarderna följs.

Ledningssystem i byggbranschen

Ett miljöledningssystem i byggbranschen består av rutiner som skall följas vid planering, genomförande och uppföljning av t ex ett byggprojekt.

De större byggföretagen och flera av materialföretagen samt byggkonsulterna har miljö- och kvalitetsledningssystem. De flesta av dessa är också certifierade – ofta enligt ISO-standarden.

Det går utmärkt att arbeta kvalitetsmedvetet och miljövänligt utan att vara certifierad men många beställare och byggherrar kräver att företaget är certifierat eller kan uppvisa att man arbetar på ett likvärdigt sätt som de som är certifierade.

Läs mer: Miljöledningssystem

Beställare har ofta krav på ledningssystem

I vissa upphandlingar kräver beställaren att de företag som lämnar anbud skall vara är certifierade. Ibland räcker det dock att företaget har ett ledningssystem och/eller arbetar efter rutiner som bedöms kunna säkra kvalitet och miljö.

Vilka krav som olika beställare ställer upp beror bl.a. på hur deras eget ledningssystem ser ut och vad som där framgår kring t ex krav på företag som anlitas.  Vad som gäller för en viss upphandling framgår  i förfrågningsunderlaget.

I vissa projekt ställs inte specifika krav å ledningssystem eller certifiering men för ett företag som har förutsättningar och målsättning att arbeta med lite större beställare och projekt kan det vara en fördel att arbeta in rutiner i företaget som förbereder för certifiering enligt ISO.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del i KMA-arbetet i ett företag. SAM är lagstadgat genom arbetsmiljölagstiftningen  och följer samma principer som arbetet med kvalitets- och miljöledningsfrågor.

Läs mer: Om systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljörutiner för byggbranschen

KMA-rond

Annonsplats

Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

.

Annonsplats