Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Arbetsmiljörisker i samband med selektiv rivning är bland annat;
  • fall-, ras och klämskador,
  • belastningsskador
  • exponering för hälsofarliga material.

Vid demonteringsarbete används ofta handverktyg som kofot, spett, hammare, kap, tigersåg, sticksåg och eldriven motorsåg.  Skärskador och buller är en riskfaktor.

Olämpliga  arbetsställningar och dålig ergonomi medför risk för belastningsskador.

Annonsplats

Vid maskinellt rivningsarbete kan arbetsmiljöproblem uppstå
till följd av bl a damm, buller och vibrationer.

Arbetsmiljöriskerna vid demonterings- och rivningsarbeten kan förebyggas genom:
  • säkerhetsåtgärder på arbetsstället
  • stabiliseringen av byggnadsdelar
  • användning av hjälpmedel
  • ställningar
  • lyft- och transporthjälpmedel.

Transporthjälpmedel för material måste finnas på arbetsplatsen.

Annonsplats

Rivningsarbetarna skall använda personlig skyddsutrustning i form av skyddsglasögon, hörselskydd, frisklufts hjälm eller halvmask med godkända filter

Dammspridning kan förhindras genom:
  • vattenbegjutning. Dock kan detta medföra att materialen vattenskadas.
  • intäckning av byggnad hindrar damm från att spridas till omgivningen.
Smittorisker

Smittorisker som kan förekomma, t ex salmonella från
fågelspillning på gamla vindar samt allergena ämnen, t ex
mögelsporer. Vid demonteringsarbete där smittrisker från fågelspillning kan förekomma bör engångskläder användas.

Bearbetning av plaster

Vid arbete med skärbrännare eller vinkelslip i härdplaster kan hälsovådliga halter av isocyanater frigöras. Vid heta
arbeten med plaster bör friskluftshjälm eller annat andningsskydd
användas.

Kunskapsbehov vid selektiv rivning

Yrkesarbetare och arbetsledning bör genomgå utbildning
om de arbetsmiljörisker som kan uppstå vid demontering
och rivning.

Annonsplats

Källor och länkar

Rivningshandboken (Boverket)
Byggarbetsplatsens arbetsmiljö
Ergonomi byggbranschen
Säkra Lyft
Verktyg och maskiner
Farliga ämnen
Första hjälpen

.

Annonsplats