Etikettarkiv: Selektiv rivning

Rivning av installationer

Selektiv rivning av installationer i byggnader som skall rivas innebär att att ledningar, centraler, armaturer samt vissa sakvaror och komponter demonteras och omhändertas innan den huvudsakliga rivningen av byggdelar och byggmaterial påbörjas.

 • Primärt är det lättåtkomliga och enkelt demonterbara delar samt sådana installationsdelar som betraktas som riskmaterial som alltid bör demonteras i rivningsprojektets tidiga skede.
 • Rivningsmassor från maskinell rivning som innehåller rester av installationsmaterial kan behöva genomgå ytterligare ett sorteringssteg innan de kan återvinnas dör t ex utfyllnad.

Selektiv rivning av sanitetsporslin mm

Selektiv rivning sanitetsporslin, diskbänkar, fast anslutna tvätt- och diskmaskiner och andra installationer innebär att dessa sakvaror demonteras för återbruk eller ...
Läs Mer

Selektiv rivning av radiatorer

Selektiv rivning av radiatorer innebär att dessa demonteras - ofta i tidigt rivningsskede -  i syfte att kunna återbruka dem ...
Läs Mer

Selektiv rivning av vatten- och avloppsrör

Selektiv rivning demonteras åtkomliga vattenledningar och rör demonteras i ett tidigt skede för  att rensa ut återvinningsbart skrot innan övriga ...
Läs Mer

Selektiv rivning av gasinstallationer

Vid selektiv rivning och demontering av gaspanna, gasspis och gasledningar skall rörläggare med särskild gasbehörighet anlitas . Särskilda risker vid ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Rivningshandboken (Boverket)
Arbetsmiljö vid selektiv rivning
Farliga ämnen
Elsäkerhet

.

Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Arbetsmiljörisker i samband med selektiv rivning är bland annat;
 • fall-, ras och klämskador,
 • belastningsskador
 • exponering för hälsofarliga material.

Vid demonteringsarbete används ofta handverktyg som kofot, spett, hammare, kap, tigersåg, sticksåg och eldriven motorsåg.  Skärskador och buller är en riskfaktor.

Olämpliga  arbetsställningar och dålig ergonomi medför risk för belastningsskador.

Vid maskinellt rivningsarbete kan arbetsmiljöproblem uppstå
till följd av bl a damm, buller och vibrationer.

Fortsätt läsa Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Förberedelser av selektiv rivning

Selektiv rivningsarbeten förbereds genom:

 • inspektion på plats
 • genomgång av relationsritningar och annan dokumentation
 • kontroll av byggnadens historik t ex byggnadsår, ombyggnader som är gjorda och verksamheter som bedrivits
 • miljöinventering för att bedöma förekomst av riskmaterial

Val av metod för selektiv rivning

Vilken demonteringsmetod som väljs för en byggnad är beroende av en rad faktorer t ex:

 • byggnadens förutsättningar
 • praktiska och säkerhetsmässiga förutsättningar att demontera byggdelar och material
 • typ av rivningsmaterial, bedömd kvalitet och demonteringsmöjlighet
 • återanvändnings- ch återvinningsmöjligheter för rivningsprodukterna
 • tids- och utrymmesaspekter, t ex förutsättningar att hantera rivningen på den aktuella platsen

Disposition av arbetsplatsen vid rivning

För att demonteringsarbetet skall löpa effektivt krävs en bra
disposition av arbetsplatsen.

Vid selektiv rivning är det viktigt att planera för:
 • hantering, sortering och bearbetning av material
 • upplag för material
 • plats för maskiner och transporthjälpmedel
 • plats för ställningar
 • säkerhetsåtgärder
 • containeruppställning
 • transporter till och från arbetsplatsen
 • arbets- och förrådsbodar
 • avskärmning av arbetsplatsen mot omgivningen.

Metodik och logistik vid selektiv rivning

rvningshandboken-liten
Innehållet på denna sida baseras bland annat på underlag från Rivningshandboken (1999)

Logistiken, metodik och en rationell materialhantering är viktigt för effektivitetsvinster och god projektekonomi vid en selektiv rivning.

I projekteringsstadiet bedöms hur de olika materialen skall sorteras och hanteras kan stora göras. Det är viktigt att ta hänsyn till i vilken omfattning sortering skall ske på plats och disponera arbetsplatsen därefter.

Arbetsplatsdispositionen revideras efterhand som rivningen fortskrid er och förutsättningarna förändras .

Materialhantering vid selektiv rivning

Sortering och bearbetning av rivningsmaterial kan göras i olika
grad på arbetsplatsen:
 • I vissa fall görs endast en grovsortering innan borttransport.
 • I andra fall görs en mer noggrann sortering på plats, t ex sortering av hela och skadade tegelstenar.

Materialet kan t ex sorteras på sorteringsband väderskyddat i tält.

Bearbetning av rivningsmaterial vid selektiv rivning

Bearbetning av material kan göras på arbetsplatsen, t ex betongkrossning och träflisning i mobila anläggningar.

 • Detta ger färre borttransporter genom reducerade volymer och gör det möjligt att t ex använda betongkross på plats som fyllnad.
 • Mobila krossar och flismaskiner kräver dock utrymme.

Mobila anläggningar för bearbetning av rivningsmaterial bör placeras där de orsakar minst störning – så långt ifrån byggnader och grannar men så att det bearbetade materialet blir lättåtkomligt för borttransport.

Finbearbetning av virke, t ex spikrensning, bör väderskyddas, antingen genom att den genomförs i delar av byggnaden som ännu inte rivits eller i tält.

Lagring av rivningsmaterial

Materialupplag bör planeras utifrån när olika materialsorter rivs
ut om materialet måste väder- eller stöldskyddas och hur ofta ’
det hämtas.

 • Det måste ges tydliga anvisningar om hur de olika materialen skall lagras hanteras och sorteras.
 • Tillfälliga upplag i och runt byggnaden kan behövas i väntan på
  sortering/bearbetning och lagring. Detta gäller exempelvis vid
  rivning av tegelhus där murarna välts och sten plockas manuellt.

Lagring av riskmaterial bör göras på ett avskilt ställe.

 • Vid hantering av kemikalier behövs särskilda varningstexter i syfte att undvika hälso- och olycksrisker.

Material för återvinning sorteras i olika containrar eller andra
behållare.

 • Om det är dåligt med utrymme runt byggnaden kan det vara effektivast att riva ett material åt gången så att bara en container behövs på plats.
 • Det är viktigt att de olika containerbehållarna är ordentligt märkta med anvisningar om sortering för att förhindra att material hamnar i fel container.

Uppställning av hjälpmedel och containrar

Maskiner och kranar måste ges tillräckligt med plats för framkörsel, uppställning och utförande av arbete.

Containeruppställningen planeras med hänsyn till när de olika materialen sorteras ur byggnaden.

Containrarna placeras så att de finns nära rivningsstället, t ex under öppning i fasad där materialet släpps ned: Det kan vara nödvändigt att hägna in området runt en sådan container av säkerhetsskäL

Information om risker till kringboende

Påverkan på omgivningen kan vara svår att eliminera helt men störningarna och riskerna kan minimeras:

 • Rivningsarbeten med maskin behöver pågå under en sammanhållen
  period för att hålla maskinkostnader låga.
 • Det är viktigt att välja lämpliga tidpunkter för bullrande arbetsmoment så att omgivningen störs så lite som möjligt.
 • Informera grannar om arbetet och hur länge det kommer att pågå.
 • En fullgod information bör också ges till alla berörda inom området innan rivningen påbörjas.

Källor och länkar

Rivningshandboken (Boverket)

.

Riskmaterial vid rivning

Miljöstörande material i rivningsavfall (Reforsk 1993)

Många av de farliga material som sedan länge är förbjudna att använda kan finnas kvar i byggnader som skall rivas eller byggas om.

Mycket är relativt ofarligt fram tills dess att det rivs ut eller bearbetas. Det är då farliga ämnen frigörs genom dammet som uppstår. De kan också orsaka hälso- och miljöproblem om det inte hanteras korrekt som avfall.

Vid rivning och ROT-arbeten måste farliga material och ämnen hanteras och omhändertas separat. Hälsoriskerna för arbetarna måste också beaktas.

1993 genomförde Sysav utveckling och Stiftelsen Reforsk ett omfattande inventeringsprojekt i syfte att undersöka förekomst av miljö- och hälsofarliga byggprodukter i äldre hus. Efter detta infördes miljöinventeringar i samband med rivning och renovering.

Slutsatserna från studien var bl a:

 • kvicksilver, asbest, PCB, freon som bly och kadmium förekommer i äldre hus och byggprodukter
 • de byggprodukter som innehåller dessa ämnen är ofta är relativt enkla att omhänderta –  under förutsättning att de identifieras innan  rivning och innan massorna blandas.

Flera  vägledningar, rapporter och metoder har utvecklats i syfte att utbilda, identifiera och omhänderta farliga ämnen från bygg- och rivningsverksamhet.

Förekomst av de material och produkter som identifierades i projektet 1993 har sannolikt minskat. Samtidigt har idag ny kunskap tillkommit och andra ämnen uppmärksammats som riskmaterial. Även föroreningar från industriell verksamhet kan förekomma i byggdelar, mark och material.

Fortsätt läsa Riskmaterial vid rivning