Märkning av riskmaterial innan rivning

Farligt material samt riskmaterial som skall särbehandlas vid
rivning bör märkas upp ev. redan innan det rivs  (jfr märkning av asbest) .

Tydlig uppmärkning görs innan övriga byggnadsmaterial inventeras inför rivningen. Märkning sker med fördel direkt i samband med miljöinventeringen av riskmaterial och farliga ämnen.

Annonsplats
Märkningen av riskmaterial bör ange:
 • typ av skadligt innehåll
 • särskilda skyddsåtgärder eller hänvisning/länk till dessa.

I samband med miljöinventering anges generella krav och skyddsåtgärder. Dessa arbetas sedan in i projekteringen av rivningen och/eller i rivningsproduktionsplanen.

Skyddsåtgärder avseende farligt avfall vid rivning omfattar dels skydd mot spridning under rivning, dels skydd av yrkesarbetare samt emballering/hantering/förvaring och borttransport till godkänd mottagare för slutligt omhändertagande/destruktion.

Hantering av farliga material

Hantering av farligt avfall skiljer sig åt mellan olika kommuner:
 • Lokala föreskrifter beträffande hantering, transport och slutligt
  omhändertagande av olika materialslag samt hur respektive
  kommun tillämpar dessa måste beaktas.
 • Ta kontakt med kommunen, t.ex avfallsrådgivare, för att ta reda på vem/ vilka som
  samlar in olika typer av farliga material.
Insamling av farliga material samt övriga riskmaterial:
 • förvara och transportera olika typer av material och kemikalier separat
 • anlita auktoriserade och godkända transportörer – kontrollera deras
  tillstånd och ev auktorisation
 • se till att kunna verifiera att riskmaterial forslas till och tagits omhand av godkänd anläggning.
KÄLLOR:

Rivningshandboken

Läs mer:

Riskmaterial vid rivning

Uppföljning av rivningsmaterial

Avfall, återvinning och miljötänk i byggprojekt


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats