Rivningsproduktionsplan – exempel

Planeringen inför ett rivningsprojekt kan dokumenteras och sammanställas i en komplett demoleringsplan – även kallad rivningsproduktionsplan.

Exempel på innehåll i en demoleringsplan:

1. Konstruktions- och materialbeskrivning, baserad på:
 • miljö- och materialinventering.
 • byggnadsteknik, statiska förutsättningar i befintlig byggnad/anläggning.
 • beräkning av tillåtna laster för kvarvarande konstruktion under rivningsarbetet, upplag på bjälklag.
 • anvisning om stabiliseringsåtgärder, t.ex. stämpning, under rivningsarbetena.
2 Arbetsplatsdispositionsplan, APD, baserad på:
 • Placering av bodar, materialupplag, containrar och maskiner.
 • Planerad rivningsordning och tidplan.
 • Arbetsplatsens rutiner.
 • Rivningsprojektering.
3 Rivningsordning och tidplan
4 Transporter, logistikplan som beskriver:
 • Horisontella och vertikala interna transporter.
 • Transporthjälpmedel på arbetsplatsen.
 • Borttransporter av rivningsmaterial från rivningsplatsen.
5 Metodbeskrivningar, innehållande bl.a:
 • Beskrivning av rivningsmetoder, maskiner, hjälpmedel och arbetskraft.
 • Beskrivning av materialhantering (även hantering av hälso- och
  miljöfarliga material) och eventuell bearbetning på plats.
 • Beskrivning av skyddsåtgärder och skyddsutrustning.
6 Maskin- och utrustningsförteckning, t.ex:
 • Verktyg och maskiner inkl ev. ergonomihjälpmedel
 • Entreprenadmaskiner
 • Transporthjälpmedel
 • Utrustning för hantering och sortering av rivningsmaterial
 • Skyddsutrustning, t.ex. fallskydd, skydd mot ras mm
 • Hjälpmedel, t.ex. ställningar, liftar etc

Förteckningen kopplas till tidplanen för rivningsentreprenaden.

Annonsplats
7 Personalplan

Arbetsstyrkans storlek och sammansättning kopplat till tidplanen och entreprenadens olika skeden som t.ex. kan vara:

 1. sanering av farliga ämnen och material,
 2. demontering av icke-bärande delar
 3. stomrivning.
8 Informationsplan
 • Information om rivningsordning, etapper.
 • Information om säkerhetsåtgärder på rivningsplatsen.
 • Information om riskmaterial och särskilda åtgärder för dessa.
 • Information om rivning och hantering av respektive byggdel samt i dessa ingående materialslag
 • Information om ev. särskilda förutsättningar, t.ex. säkerhet för omgivningen mm

Kontinuerlig uppföljning

En kontinuerlig uppföljning av planen, arbetets förutsättningar och ev. problem eller risker som upptäcka under arbetet är viktigt.

Arbetsberedning är en lämpligt verktyg för att samla in erfarenheter, informera och vid behov vidta nya åtgärder för en säker och smidig rivningsprocess.

Annonsplats

Demoleringsplanen revideras efterhand och då särskilt de delar som utgör information till utförande och ev. till grannar/omgivning.

KÄLLOR:

Läs mer:


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats