Statiska förutsättningar – rivning

Innan rivningsarbetet påbörjas och innan beslut om rivningsordning kan tas måste rivningsobjektets statiska förutsättningar kontrolleras.

Främsta anledning till detta är att förebygga olyckor. Om byggnaden rasar och material blandas samt sprids ut kommer sannolikt även sanering och omhändertagande av dessa massor kosta betydande summor.

Annonsplats

En hållfasthetsberäkning måste göras för befintlig byggnad avseende stabilitet vid rivning och tillåtna laster på bjälklag för upplag av material, uppställning av maskiner etc.

Byggnadens konstruktion granskas också för att säkerställa intilliggande byggnaders stabilitet dvs om de ansluter till den byggnad, eller del av byggnad, som skall rivas. Rivning av källare/grund kan exempelvis orsaka sättningar och skador på intilliggande hus.

Ofta måste bjälklagen utnyttjas för tillfälliga materialupplag samt för uppställning av containrar. Det är då mycket viktigt att de statiska förutsättningarna för detta kontrollerats.

Annonsplats

Vid bl.a. selektiv rivning eller stomrivning måste bjälklag ibland stämpas för att förhindra ras och olyckor och för att klara de laster, vibrationer etc som byggnaden utsätts för under rivningen.

Läs mer:

Förberedelser av selektiv rivning


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats