Uppföljning av rivningsmaterial

Det är bra för framtida projekt att följa upp och utvärdera erfarenheterna,
metoderna, arbetsmiljöaspekter, eventuella problem och lönsamheten. Detta i syfte att kunna effektivisera rivningar i framtiden.

Hur uppföljning och dokumentation ska ske bör beslutas under planeringsskedet ev. i samråd med beställare. Former för uppföljning fastställas också i samråd mellan projektets aktörer samt förankras hos personalen t.ex. via arbetsberedning.

Annonsplats

Digitaliseringen medför att dokumentation och erfarenhetsåterföring kan ibland kan ske smidigt via applikationer, verifiering genom digitalfoto mm.

Rapportering till beställare

Omhändertagande av rivningsmaterial bör kunna verifieras, t ex med hjälp av mottagarkvitton eller annan dokumentation från chaufförer och/eller behandlingsanläggning.

Hantering av restprodukter bör kunna redovisas container för container på blankett – eller digitalt:
  • datum för hämtning
  • total vikt för container med innehåll alt. uträknad nettovikt för innehållet
  • huvudsakligt innehåll i container (okulär bedömning)
  • mottagande anläggning
  • behandlingsmetod av rivningsmaterialet (t ex om det gått direkt till återvinning, sorteringsanläggning, energiutvinning, utfyllnad, deponi etc)
  • chaufförens respektive mottagarens signatur/underskrift om verifieringen sker via pappersblankett.
Mottagarkvittenser bör kunna erhållas från:
  • avfallsbehandlingsanläggningar
  • återvinningsanläggningar
  • transportörer av farligt avfall
  • sorteringsanläggningar med tillstånd.

Läs mer:

Rivningsproduktionsplan 

Om arbetsberedning

Avfall, återvinning och miljötänk i byggprojekt


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats