Riskmaterial vid rivning

Många av de farliga material som sedan länge är förbjudna att använda kan finnas kvar i byggnader som skall rivas eller byggas om.

Annonsplats

Mycket är relativt ofarligt fram tills dess att det rivs ut eller bearbetas. Det är då farliga ämnen frigörs genom dammet som uppstår. De kan också orsaka hälso- och miljöproblem om det inte hanteras korrekt som avfall.

Vid rivning och ROT-arbeten måste farliga material och ämnen hanteras och omhändertas separat. Hälsoriskerna för arbetarna måste också beaktas.

1993 genomförde Sysav utveckling och Stiftelsen Reforsk ett omfattande inventeringsprojekt i syfte att undersöka förekomst av miljö- och hälsofarliga byggprodukter i äldre hus. Efter detta infördes miljöinventeringar i samband med rivning och renovering.

Annonsplats

Slutsatserna från studien var bl a:

 • kvicksilver, asbest, PCB, freon som bly och kadmium förekommer i äldre hus och byggprodukter
 • de byggprodukter som innehåller dessa ämnen är ofta är relativt enkla att omhänderta –  under förutsättning att de identifieras innan  rivning och innan massorna blandas.

Flera  vägledningar, rapporter och metoder har utvecklats i syfte att utbilda, identifiera och omhänderta farliga ämnen från bygg- och rivningsverksamhet.

Förekomst av de material och produkter som identifierades i projektet 1993 har sannolikt minskat. Samtidigt har idag ny kunskap tillkommit och andra ämnen uppmärksammats som riskmaterial. Även föroreningar från industriell verksamhet kan förekomma i byggdelar, mark och material.

Farligt avfall

rvningshandboken-liten
Innehållet på denna sida baseras bland annat på underlag från Rivningshandboken (1999)

För att undvika hälso- och miljörisker samt omhänderta sådant som är Farligt avfall gäller det att vara uppmärksam på riskerna med farliga ämnen i byggnader och veta hur materialen skall omhändertas på bästa sätt.

Miljöinventering innan arbetena påbörjas  underlättar planering av arbetet samt förebygger risker och okalkylerade kostnader

Kontrollera först aktuella föreskrifter

I första hand skall aktuell lagstiftning och föreskrifter t ex från Arbetsmiljöverket kontrolleras och följas!

 • Nedan följer exempel på riskmaterial och metoder för demontering och omhändertagande.
 • Det kommer ständigt nya regler och föreskrifter samt gränsvärden som styr hantering och omhändertagande av riskmaterial från bl a rivning och renovering.

Miljöinventering och analys av riskmaterial

Om det finns osäkerhet om en byggdel eller material utgör en risk kan en expert på miljöinventering i byggnader konsulteras. Denne skall också känna till aktuella regler för hur riskmaterial och farligt avfall skall hanteras.


Asbest

Får hanteras endast av certifierad saneringsfirma. Särskild skyddsutrustning och skydd mot spridning av asbest till omgivning
krävs.

Läs mer om Asbest.


Kvicksilver

Lysrör med kvicksilver

Bör plockas ner innan armaturerna demonteras men kan eventuellt sitta kvar om armaturerna kan demonteras och hanteras med sådan varsamhet att lysrören inte skadas.

 • Mätinstrument, termostater, reläer (kvicksilver)
 • Demonteras varsamt efter det att anläggning tagits ur drift och elförsörjning m m brutits.
 • Demonteringen bör utföras av behörig elektriker.

Vattenlås med kvicksilver

Om kvicksilver konstaterats eller om det kan antsa finnas riisk för kvicksilver i vattenlås:

 • Vattenlås och eventuellt också rör hanteras som farligt avfall
 • Demontering och hantering utförs så att kvicksilver inte kan rinna ut
 • Placera ett kärl under rör/vattenlås under.
 • Vattenlås av gjutjärn: Rör ovan resp under vattenlås kan kapas och tätförslutas, t ex med bred isoleringstejp, innan de fors las bort.
 • Vattenlås av plast: Vattenlås skruvas loss och töms i särskild behållare som tätförsluts.

Bly

Blykablar och elrör
 • Alla kablar bör hanteras och rivas separat oavsett om de innehåller bly eller ej.
 • Utanpåliggande kablar och elrör rivs och dolda kablar dras ur skyddsrören.
 • Kvarvarande kablar och rör av bly eller annan metall kan separeras manuellt ur rivningsmassor,
 • Utsorterat elmaterial lämnas normal till skortåtervining
Blydiktade skarvar mellan gjutjärnsrör
 • Synliga gjutjärnsrör demonteras innan stommen rivs.
 • Blydiktning kan separeras genom ett hårt slag mot röret – vid skarven – så att det spricker varefter blyet enkelt lossnar och
  tas bort.
 • Om inget annat föreskrivs, t ex i den kommunala renhållningsordningen, så kan hela gjutjärnsrör lämnas till
  skrotåtervinning utan att blydiktningen separerats från rören.

Polyklorerade Bifenyler PCB

Läs mer om PCB

Akrydurgolv med PCB

 • Ytskikt och underliggande material, t ex betong bilas bort.
 • Saneringsdjupet är beroende av eventuell spridning av PCB till underlaget.
 • Skyddsåtgärderna vid PCB-sanering bör vara jämförbara med de som vidtas vid asbestsanering.
  • Personlig skyddsutrustning, bl a skyddsmask, och skydd mot spridning av förorening till omgivning krävs.
  • Skyddskläderna bör efteråt hanteras som farligt avfall efter avslutad sanering.

Fogmassor med PCB

PCB kan finnas i polysulfidbaserade fogmassor i hus som har byggts eller renoverats under perioden 1956-1973. Observera att det även finns polysulfidmassor utan PCB.

Fasadfogar med PCB
 • Fogmassor från fasad kan skäras bort t ex med en motordriven oscillerande kniv innan fasaden rivs eller från demonterade fasadelement.
 • De rester av fogmassa som finns kvar kan till exempel slipas bort med vinkelslipmaskin så att en ren fogyta bildas.
  • Skyddsåtgärderna vid PCB-sanering bör vara lika de vid asbestsanering.
  • En kraftig dammsugare med punktutsug bör användas för att minimera spridningen av PCB-damm.
  • Marken under täcks med skyddspapp eller plast för att undvika spridning av PCB.
  • Personlig skyddsutrustning, bl a handskar och skyddsmask, samt skydd mot spridning av förorening ti ll omgivning krävs.
 • Allt insamlat material, dammsugarpåsar och skyddskläder omhändertas som farligt avfall
lsolerglasfönster med PCB

Alt 1: Hela fönster demonteras och behandlas som farligt avfall.

 • Metoden kan användas för att undvika spridning av PCB på och omkring arbetsplatsen och/eller om man av praktiska skäl inte kan demontera och separera fönsterram från den inre tätning som innehåller PCB.

Alt 2: Tätningslist med PCB separeras från fönstret och behandlas som farligt avfall.

 • Skyddsutrustning samt begränsning av spridning av PCB-haltigt material krävs.
 • Metoden kan användas för att minimera volymen farligt avfall samt transport- och kostnader för slutligt omhändertagade men innebär samtidigt mer arbete å plats och risk för spridning av PCB.

Kondensatorer med PCB

PCB kan finnas i kondensatorer till lysrör, tvättmaskiner och oljebrännare från tiden före 1974.

 • Demonteras ur utrustning efter det att elförsörjningen till byggnaden brutits och utrustningen tagits ner.
 • Demontering av kondensatorer bör göras av behörig elektriker.

Klor Flour Karboner CFC

Isoleringsmaterial av styrenplast med CFC (freon)

 • Material respektive byggdelar demonteras så att CFC som finns inkapslad i porerna inte frigörs, dvs att materialen måste vara hela.
 • Byggdelar, t ex hela väggar, kan behöva kapas i något mindre delar för att kunna hanteras på arbetsplatsen samt transporteras samt behandlas i destruktionsanläggning.

Äldre vitvaror med CFC

Mycket gamla kylskåp, frysar och frysboxar innehåller oftas CFC.

 • Lyfts ut varsamt så att köldmedium inte läcker.
 • Lämnas in till särskild mottagare enligt lokal renhållningsordning.

Kyl-, frys- eller klimatanläggningar med CFC

 • CFC kan tömmas av auktoriserad kyltekniker innan anläggningen demonteras.
 • Lämnas in till särskild mottagare enligt lokal renhållningsordning.

Brandskyddsinstallationer

Brandsläckare med halon

Brandsläckare innehållande halon omhändertas särskilt så att det inte läcker ut.

Sprinklers med halon

Behållare med halon demonteras och omhändertas särskilt så att det inte läcker ut.

Rökdetektorer, brandvarnare (radioaktivitet)

 • Detektor demonteras och hanteras separat enligt föreskrifter
 • Kablar och larmcentral hanteras som elskrot.

Fler riskmaterial – exempel

Ackumulatorer med NiCd, Nickel Kadmium

 • Demonteras och hanteras så att innehåll i s k öppna celler inte läcker ut.

Angripet virke med svamp eller ohyra

 • Demonteras selektivt, transporteras och hanteras separat från övriga material.
 • Särskilda förskrifter finns för att spridning skall undvikas.

Kvartsdamm

Kvartshaltigt stendamm sprids lät vid bearbetning och rivning betong och stenmaterial. Här gäller det att skydda sig med prosnlig skyddsutrustning och förhíndra att dammet sprids så att andra utsätts. Läs mer om Kvartsdamm

Oljeavfall

Det finns specialiserade företag som arbetar med sanering och omhändertagande av oljeavfall.

Annonsplats
 • Entreprenören skall försäkra sig om att oljebehållare/tankar tömts på sitt innehåll innan de flyttas.
 • Vid uppgrävning av oljetank säkerställs att tanken inte skadas.
  • Ledningsförbindelser mellan oljetankar och förbränningsanläggning skall avlägsnas.
  • Röranslutningar skall proppas vid åtskiljning för att undgå spill.
 • Oljetankar av stål bortskaffas som metallrestprodukt.
 • Oljetankar av glasfiberarmerad polyester o d lämnas till deponi.

Källor och Länkar

Farliga ämnen
SaneraPCB.nu
Rivningshandboken (Boverket)
Miljöstörande material i rivningsavfall (Reforsk)

Relaterat:

Selektiv rivning


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats