Vad är digitalisering?

Det talas mycket om att byggbranschens digitalisering. Ordet indikerar att det är en pågående process. Vad innebär den? Har alla samma uppfattning ?

På uppdrag av Malmö Universitet och branschen (BYN, BI och Installationsföretagen) genomförs en förstudie om de digital inslagen i yrkesarbetares arbete.

Syftet är att identifiera kompetensbehov inom yrkesförberedande programmen.

En tidig erfarenhet i studien är att det finns ett behov att redogöra för begreppen kring digitalisering och digital teknik så att alla i branschen vet vad det innebär.

Denna artikel är en fristående utveckling av erfarenheterna i förstudien.

Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara (Wikipedia)

Mycket av kommunikationen i branschen är digital redan och självklar för de flesta men det sker en utveckling.

Vad är det då som ännu inte är digitalt? Vad är inte självklart?

The difficulty with employing a term like digitalisation is that it is so broad: indeed, CITB’s Digital Skills research found it means different things to different people. (PBC Today)

Det är viktigt att tydliggöra begreppen kring digitalisering och digital teknik så att alla talar om samma sak t ex:

 • Digital informationsteknik baseras på binära tal som processas via datorer.
 • Varken industriellt eller traditionellt byggande är i sig digitala metoder.
 • I produktionen bidrar digital teknik alltmer till styrning/precision/övervakning (tekniken finns redan som analog)
 • Det fysiska/mekaniska arbetet, kraftöverföring, mät- och positioneringssystem är inte digitalt, liksom radiosignaler, elektricitet, laser och ultraljud som används (bl a inom automation)

Vad är digitalt och vad är analogt?

Digital teknik är ett modernt sätt att transformera information, övervaka och styra processer. Tidigare var denna informationsteknologi baserad på analoga signalsystem varav flera fortfarande förekommer bl a inom automation.

En viktig skillnad mellan analoga och digitala signalsystem är kontinuiteten.
 • Digital system baseras på binära tal (ofta ettor och nollor) som signalerar on respektive off.. I exempelvis en digitalkamera omvandlas de till bildpunkterna (pixlar).
 • Analoga signaler är kontinuerlig (sammanhängande) t ex ljus, laser, ljud och radar och används även de inom bl a byggindustrin och är en del i ev framtida autonoma processer som robotteknik.
Analoga och digitala signaler illustrerade:
Praktiska aspekter på analoga respektive digitala signaler

Både analoga och digitala signaler kan skickas långt från platsen där de skapats. Inom många informationssystem sker omvandlingar mellan analoga och digitala signaler  via s k AD-omvandlare.

Det som särskiljer digital och analoga signaler är bl a möjligheten att kopiera dem.

 • Kopiering av en analog information, t ex ett fotografi på papper, innebär alltid en viss försämrad kvalitet (upplösning) oavsett hur avancerad kopieringsmaskin eller scanner som används.
 • Digitala signaler kan kopieras (digitalt) hur många gånger som helst utan att ursprunglig kvalitet försämras.

Digital information möjliggör uppkoppling och tillgänglighet via internet som de flesta har tillgång till och kan hantera på distans – utan att informationen försämras kvalitetsmässigt.

Om binära tal – för matematikundervisningen och andra vetgiriga:

 

”Digitalisation in construction can be said to have started with designers moving away from their drawing boards to computer aided design practice some decades ago. From there, and with the constant improvement of digital technologies, the construction sector has progressively embedded the use of Building Information Modelling (BIM). ”

Citat: Digitalisation in the construction industry(BuildUp)

Digitalisering i byggbranschen

Utöver direktkommunikationen mellan människor i branschen, t ex under möten och kring arbetets utförande ute på byggarbetsplatsen, är mycket a information som hanteras i byggbranschen sedan länge digital.

 • Användning av mailprogram, ord- och bildbehandling, skype och andra mötesverktyg
 • Ritningshantering och en stor del av kommunikation i projekten är redan digitaliserad (dwg, word/excel, pdf, mail och användning av internet)
 • Företagens interna affärs- och HR-system är digitaliserade (i olika omfattning)
 • Dokumenthanteringssystem för bl a system- och bygghandlingar
 • BIM-modeller baserad CAD och andra mjukvaror.
 • Datorstyrda maskiner
Byggbranschens digitala mognad enligt Tele2

En analys genomförd av Tele2 av hur olika branscher använder mobilsurfen visar att byggbranschens digitala mobilitet är större än många andra branscher. Det är kanske inte så konstigt med tanke på branschens mobilitet. Svårt att jämföra med advokater som jobbar vid skrivbordet eller med de som har händerna full i sitt arbete på en skönhetssalong?

De tjänster som byggbranschen surfar in på enligt Tele2 är bl a molntjänster och musikstreaming. Det framgår inte vilken typ av företag, storleken, antal anställda osv som undersökningen omfattar. Ej heller vilka tjänster som använda av tjänstemän resp yrkesarbetare

Tele2s undersökning visar ändå att många anställda i byggbranschen är digitala, dvs använder mobilsurf under arbetstid. Kanske skulle de i större utsträckning kunna hantera information kring arbetets utförande via sin mobil eller annat  digitalt verktyg?

I digitaliseringens spår sker en utveckling bl a:

 • systematisering  av digital informationshanteringen
 • kompatibilitet mellan mellan olika system/program
 • användning av digital information i produktionen bl a via BIM och mobilapplikationer
 • automation/styrning/precision/övervakning av maskiner.

Digitalisering av yrkesarbete

Det är främst i produktionen det ser ut att finnas utrymme för ytterligare digitalisering, t ex att yrkesarbetare i större utsträckning läser ritningar på en digital skärm och använder 3D-modeller.

Yrkesarbetar förväntas också i större utsträckning kopplas till arbetsgivares, arbetsplatsens resp projektets digitala system och hantera data vis mobila handenheter, mobiltelefon, surfplatta etc.

Flera företag utvecklar branschanpassade digital applikationer för administrativa ändamål och som kan komma att hanteras av allt fler medarbetare även inom hantverksyrken. Redan idag hantera fera anställda information digitalt t ex via mail till och från arbetsgivare eller uppdragsansvariga.

Ritningar som hanteras på arbetsstället är ofta utskrifter. De skickas som PDF, plastas ev in, för att tas med ut. BIM viewer är program för att läsa digital ritningar och 3D-modeller och används av vissa hantverkare bl a i installationsbranschen.

Digital ritningsläsning och BIM

Att hämta och läsa ritningen på en skärm – oavsett det är 2D eller 3D, en dwg-fil eller en PDF – är en form av digitalisering av arbetet som kan tänkas bli vanligare i framtiden.

En fördel med utskrivna ritningar är dock att det ger helheten och är lätta att lokalisera sig på (för den som är van).

Möjliga hinder för användning av BIM viewer fullt ut av yrkesarbetare är  bl a:

 • risk för att vissa delar i BIM-modellen kan vara systemhandling och inte färdig bygghandling, samt att beställare därför föredrar att använda utskrifter av handlingar som har status BYGGHANDLING.

Ritningar i olika skeden

 • att det för yrkesarbetaren kan vara svårt att navigera och lokalisera arbetsstället via en liten skärm och med säkerhet lokalisera en detalj/3D-figur med dess plats på ritning och därmed också med montagestället. Detta kan vara en potentiell felkälla? Samtidigt en viktig förmåga att träna sig på.

Vad är digital kompetens?

 

Källor och länkar

Wikipedia
Digitaliseringslyftet (SBUF)
Data om Data (Tele2)
Digitalisation in construction (PBC Today)
OVERVIEW | Digitalisation in the construction industry (BuildUp)