Etikettarkiv: PBL

Ritningar i olika skeden

Det förekommer flera olika konsulter och projektörer i ett bygg- eller anläggningsprojekt. För att särskilja deras olika ritningar åt används en bokstavsbeteckning. Denna beteckning står i ritningshuvudet,  i namnrutan samt i anslutning till ritningsnumret.

I namnrutan/ritningshuvudet kan man se vilka projektörer som medverkar t ex:
  • A – arkitekt
  • K – konstruktörer
  • E – elkonsulter
  • V – VVS-konsulter (VVS står för värme, ventilation och sanitet. Idag är ofta projketeringe uppdelad så att förkortningen VS för värme och sanitet medan V för ventilation.)

I stora projekt finns många fler projektörer med, t ex mark, ventilation, brand m fl.

Fortsätt läsa Ritningar i olika skeden

Annons


Bygglov och bygganmälan

Lov- och anmälningsplikt enligt PBL

Många byggnadsarbeten kräver tillstånd innan de får påbörjas. För vanliga bygg- och anläggningsprojekt är det kommunen som beviljar dessa.

Bygglov- och anmälningsplikten enligt Plan- och Bygglagen skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger:
  • inom detaljplanerat område
  • inom samlad bebyggelse eller
  • utanför detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse.

Fortsätt läsa Bygglov och bygganmälan

Annons


Byggsamråd och kontrollplan

Krav på samråd och kontrollplan enligt PBL

Så här skriver Boverket på sin hemsida om:

– Byggsamråd enligt PBL:

”När en bygganmälan har kommit in till byggnadsnämnden ska denna snarast kalla till byggsamråd. Ibland kan nämnden anse att ett byggsamråd inte behövs, men samråd ska ändå alltid hållas om byggherren begär det.

Fortsätt läsa Byggsamråd och kontrollplan

Annons