Ritningar i olika skeden

Det förekommer flera olika konsulter och projektörer i ett bygg- eller anläggningsprojekt. För att särskilja deras olika ritningar åt används en bokstavsbeteckning. Denna beteckning står i ritningshuvudet,  i namnrutan samt i anslutning till ritningsnumret.

I namnrutan/ritningshuvudet kan man se vilka projektörer som medverkar t ex:
  • A – arkitekt
  • K – konstruktörer
  • E – elkonsulter
  • V – VVS-konsulter (VVS står för värme, vatten och sanitet)

I stora projekt finns många fler projektörer med, t ex mark, ventilation, brand m fl.

Annonsplats

Ritningar i projektets olika skeden

Under ett byggprojektet tas ritningar fram i olika versioner och detaljeringsgrad. Beroende på vilket skede projektet befinner sig i och vilka beslut som hunnit tas finns t ex:

Annonsplats
  • Programhandlingar – översiktliga och preliminära
  • Systemhandlingar – projektörernas handlingar som skall tas fram och samordnas under projekteringsskedet
  • Bygghandlingar – de handlingar som används för att bygga efter samt för att planera och köpa in material
  • Relationshandling – handlingar som visar hur projektet verkligen blev efter beslut och revideringar under byggets gång.

Bygglovshandlingar

Bygglovshandlingar är de ritningar och beskrivningar som lämnas in till kommunens stadsbyggnadskontor för godkännande. Om detaljerad kommunal finns skall bygglovet normalt beviljas om bygglovsansökan med bifogade handlingar inte strider mot detalj eller översiktsplanerna.

Bygglovshandlingarna arkiveras av kommunen och är s k offentliga handlingar. Detta innebär att vem som helst när som helst kan begära att få ta del av ritningarna. Observera dock att om du begär ut bygglovshandlingar för en befintlig byggnad att dessa ritningar sällan stämmer helt med den byggnad ritningen avser.

Läs mer:

Annonsplats