Bygglov och bygganmälan

Lov- och anmälningsplikt enligt PBL

Många byggnadsarbeten kräver tillstånd innan de får påbörjas. För vanliga bygg- och anläggningsprojekt är det kommunen som beviljar dessa.

Bygglov- och anmälningsplikten enligt Plan- och Bygglagen skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger:
  • inom detaljplanerat område
  • inom samlad bebyggelse eller
  • utanför detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse.

Annonsplats

Bygglov och förhandsbesked

För att uppföra en byggnad eller anläggning krävs i allmänhet bygglov. Tillbyggnader kräver också bygglov, medan endast vissa mer omfattande ombyggnadsåtgärder kräver bygglov.

För vissa s k komplementbyggnader finns undantag från kravet på bygglov, t ex för friggebodar och mindre tillbyggnader utanför samlad bebyggelse.

Efter att bygglovsansökan lämnat in till kommunen prövar byggnadsnämnden denna. Ställning tas då bl a till byggnadens eller anläggningens placering och utformning. Vid bygglovsprövningen tas bl a hänsyn eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser, till landskaps- eller stadsbild, estetisk utformning samtom byggnaden eller anläggning utgör en fara eller betydande olägenhet för t ex grannarna.

Förhandsbesked

Annonsplats

För åtgärder som kräver bygglov kan man ansöka om ett förhandsbesked som baseras på lite enklare underlag. På så sätt kan kostsam planering och projektering undvikas i de fall om möjligheterna att få bygglov är begränsad.

Om förhandsbesked givits gäller sen byggnadsnämndens beslut om bygglov i två år från den dag då beslutet om förhandsbesked tagits.

Bygganmälan

Bygganmälan görs till kommunen, senast 3 veckor innan man börjar bygga. Syftet är bl a att gå igenom och se hur väl byggherren och projektet uppfyller de tekniska egenskapskrav som gäller för den aktuella byggnaden eller anläggningen.

Länkar:

Boverket

Annonsplats

Om plan- och bygglagen

 


Annonsplats