Avtal och regler för byggprojekt

Genomförande av bygg- och anläggningsprojekt bygger på tvingande lagar samt avtal som i sin tur ofta hänvisar till branschregler och standarder.

De mesta som styr byggandet lyder under civil- och avtalsrätten.

Annonsplats
 • Avtal/kontrakt – mellan beställare(kund) och utförare (byggfirma, underentreprenör eller hantverkare). Byggbranschen använder normalt framtagna standardavtal för olika typer av upphandling och entreprenader. Till ett entreprenadkontrakt fogas handlingar som man vill skall gälla som komplement till kontraktet, kanske för att tydliggöra hur arbetet skall utföras.I kontraktet skrivs in överenskommelser t ex angående vilka byggstandarder som skall gälla i projektet samt att man anger i vilken inbördes prioriteringsordning dessa skall gälla om det skulle förekomma olika och motstridiga uppgifter.
 • Byggregler och lagar – alla avtal och alltförande måste följa gällande lagstiftning och de byggregler som bl a Boverket utfärdat. Exempel på lagar och regelverk som styr byggandet:
  • Plan- och bygglagen.
  • Lagen om tekniska krav på byggnadsverk.
  • Miljöbalken.
  • Boverkets författningssamling.
   • BBR, Boverkets Byggregler
   • EKS, (ersätter tidigare BKR och omfattar äldre byggregler som saknar motsvarighet i Eurokod).
  • Eurokod
 • Branschstandarder Förutom de tvingande lagar och regler som alla måste rätta sig efter har byggbranschen i samarbete mellan olika stora aktörer, tekniskt sakkunniga och beställare tagit fram standarder och exempel på utföranden som syftar till att förtydliga och undvika misstag till följd av brister i beställning, avtal och annan kommunikation mellan kund och utförare. Det kanske främsta exempel på gemensamma branschstandarder är AMA.
 • Ritningar och beskrivningar för projektet
  De projektspecifika bygghandlingar som tas fram i ett bygg- eller anläggningsprojekt baseras på de överenskommelser som görs vid upphandlingar i projektet. Dessa handlingar skall följa gällande lagstiftning och de byggstandarder som åberopas i kontraktet.

Läs mer:

Lagstiftning och entreprenadjuridik

Branschstandarder

Vad är AMA?

Bygghandlingar

Annonsplats