Rivning av installationer

Selektiv rivning av installationer i byggnader som skall rivas innebär att att ledningar, centraler, armaturer samt vissa sakvaror och komponter demonteras och omhändertas innan den huvudsakliga rivningen av byggdelar och byggmaterial påbörjas.

Annonsplats
  • Primärt är det lättåtkomliga och enkelt demonterbara delar samt sådana installationsdelar som betraktas som riskmaterial som alltid bör demonteras i rivningsprojektets tidiga skede.
  • Rivningsmassor från maskinell rivning som innehåller rester av installationsmaterial kan behöva genomgå ytterligare ett sorteringssteg innan de kan återvinnas dör t ex utfyllnad.

Selektiv rivning av sanitetsporslin mm

Selektiv rivning sanitetsporslin, diskbänkar, fast anslutna tvätt- och diskmaskiner och andra installationer innebär att dessa sakvaror demonteras för återbruk eller ...
Läs Mer

Selektiv rivning av radiatorer

Selektiv rivning av radiatorer innebär att dessa demonteras - ofta i tidigt rivningsskede -  i syfte att kunna återbruka dem ...
Läs Mer

Selektiv rivning av vatten- och avloppsrör

Selektiv rivning demonteras åtkomliga vattenledningar och rör demonteras i ett tidigt skede för  att rensa ut återvinningsbart skrot innan övriga ...
Läs Mer

Selektiv rivning av gasinstallationer

Vid selektiv rivning och demontering av gaspanna, gasspis och gasledningar skall rörläggare med särskild gasbehörighet anlitas . Särskilda risker vid ...
Läs Mer

Källor och länkar

Rivningshandboken (Boverket)
Arbetsmiljö vid selektiv rivning
Farliga ämnen
Elsäkerhet

Annonsplats

.

Annonsplats