Selektiv rivning av gasinstallationer

Vid selektiv rivning och demontering av gaspanna, gasspis och gasledningar skall rörläggare med särskild gasbehörighet anlitas .

Särskilda risker vid rivning av installatoner för gas

 • Vid arbete med gas föreligger olycksrisk genom explosion eller brand.
  • Gas är lättantändlig.
  • Även i mycket gamla, plomberade rör kan explosiv s k stadsgas finnas kvar.
  • Den naturgas som används idag blandar sig lättare med luft och är då inte lika explosiv men även här skall försktighet vidtas.
 • Rören måste renblåsas innan något arbete utförs.
 • Använd aldrig vinkelslip, eller andra verktygsmaskiner som kan alstra gnistor, vid demontering av gas installationer.
 • Använd inte .
 • Undvik att andas in eventuell gas .

Förberedelser

• Blås rent gasledningar med tryckluft eller kvävgas.
• Planera demonteringsordning och materialhantering.
• Andra installationer som skall återanvändas bör demonteras före gasinstallationerna.

Annonsplats
Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Annonsplats

Demontering

 1. Demontera gaspanna, spisar och/eller eventuella gasmätare.
 2. Kapa gasledningar vid vägg- respektive bjälklagsgenomföring
  med tigersåg.

Materialhantering

 • Transportera demonterade spisar respektive gasledningar
  m m som inte skall återbrukas ut genom fönster eller via
  vertikalschakt ner i container.
 • Använd transporthjälpmedel vid horsiontell transport av
  demonterade rör och spisar.

Källsortering

Rördelar m m av metall läggs i container för skrotåtervinning.
Plastmaterial kan källsorteras för förbränning alternativt deponi.

Tänk på!

Äldre gasledningar och rör till gasmätare kan vara av bly.

Annonsplats