Rivning av installationer

Selektiv rivning av installationer i byggnader som skall rivas innebär att att ledningar, centraler, armaturer samt vissa sakvaror och komponter demonteras och omhändertas innan den huvudsakliga rivningen av byggdelar och byggmaterial påbörjas.

Annonsplats
  • Primärt är det lättåtkomliga och enkelt demonterbara delar samt sådana installationsdelar som betraktas som riskmaterial som alltid bör demonteras i rivningsprojektets tidiga skede.
  • Rivningsmassor från maskinell rivning som innehåller rester av installationsmaterial kan behöva genomgå ytterligare ett sorteringssteg innan de kan återvinnas dör t ex utfyllnad.

Selektiv rivning av elinstallationer

Detta avsnitt innehåller demonteringsanvisningar och förslag till metodik vid  selektiv rivning av elledningar och tillhörande förläggningsmaterial, t ex kabelstegar, kabelrännor ...
Läs Mer

Källor och länkar

Rivningshandboken (Boverket)
Arbetsmiljö vid selektiv rivning
Farliga ämnen
Elsäkerhet

Annonsplats

.

Annonsplats