Selektiv rivning av vatten- och avloppsrör

Selektiv rivning demonteras åtkomliga vattenledningar och rör demonteras i ett tidigt skede för  att rensa ut återvinningsbart skrot innan övriga delar, t ex stomme rivs.

Begagnade rör lämpar sig oftast inte för återbruk. Undantag är rör som bedöms vara relativt nya och rena samt kan demonteras i längre dimensioner.

Annonsplats

Särskilda risker vid rivning av rör

Det kan finnas föroreningar, t ex kvicksilver i golvbrunnar, vattenlås och rörde/ar, samt bly i skarvar.

Hantering av begagnade vatten- och avloppsrör kan medföra smittrisk till följd av bakterier.

Risk för Iegionella finns i alla vattensystem såväl äldre som nyare.

 • Legionella bakterier är främst farliga att andas in.
 • Legionella kan förekomma i  delar av varmvattensystem, rör och anslutna enheter där vattnet fått stå stilla, t ex i s k blindtarmar. och där temperaturen inte varit tillräcklgt hög.
Annonsplats

Genom att spola igenom systemet med hett vatten (minst 70°C) under en längre stund och så nära inpå demonteringen som möjligt kan risken för smitta reduceras.

Om rören inte använts på länge och temperaturen i rören varit kring 20°C eller lägre under denna tid är legionellabakterierna inaktiva och inte lika farliga.

Förberedelser

 • Asbestsanering
 • Bedöm eventuell risk för smitta eller annan förorening, t ex kvicksilver, i avloppssystem.
 • Öppna alla tappställen och spola en längre stund med hett
  vatten.
 • Stäng av vattentillförsel och eventuell cirkulationspump och
  töm ut resterande vatten i ledningar.
 • Planera demonteringsordning samt materialhantering.
 • Porslin, diskbänkar ~ blandare, radiatorer m m som skall
  återanvändas bör demonteras innan rören.
Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Demontering

 1. Skruva med hjälp av rörtång loss kopplinga1~ ventiler, blandare
  etc om dessa kan återbrukas.
 2. Kapa rör och ledningar vid vägg- respektive bjälklagsgenomföring
  med tigersåg.
 3. Skruva loss väggfästen till ledningar som skall återbrukas
  medan övriga ledningar inklusive fästen kan dras ut med
  kofot.

Var aktsam om ytskikt t ex kakel och klinker om dessa
skall återanvändas.

Annonsplats

Materialhantering

Rör som skall återbrukas samlas i behållare eller buntas och
lyfts ut.

Källsortering

 • Utrivna rördelar m m av metall läggs i container för skrotåtervinning.
 • Plastmaterial kan källsorteras för förbränning alternativt deponi.

Tänk på!

Eventuellt kvicksilver och rör med kvicksilveravlagringar
skall hanteras som farligt avfall.

Annonsplats