Kvartsdamm

Om kvarts

Kvarts Hb
Bild. Henrik Tomenius

Kvarts är ett mineral av kristallstruktur som består av kiseldioxid.

Kvarts finns bland annat i granit och gnejs.

Stendammet från arbete med sand-, berg- och stenmaterial kan innehålla kvarts – ibland i höga halter.

Kvartsdamm finns i:

 • Gruv- och stenindustrin – damm uppstår när man till exempel krossar, sorterar och maler sten.
 • I stålverk och gjuterier används kvartssand vid gjutning och i porslinsfabriker och andra keramiska industrier.
 • Där glas- och slipvaror tillverkas.
 • Byggnadmaterialsindustrin, till exempel där man framställer betong-, tegel eller olika grusfraktioner till anläggningsarbeten.
 • Byggnads- och anläggningsverksamhet, bland annat när man river byggnader, slipar, blästrar, borrar, sågar och vid vägbyggnad

Kvartsdamm kan ge silikos

Inandning av kvartsdamm kan precis som asbest orska sjukdomen silikos, s k stendammslunga, Dessutom har det visat sig att kvartsdamm också kan leda till lungcancer och andra cancersjukdomar.

Kvartspartiklar som andas in kapslas in i lungblåsornas så att lungornas volym gradvis minskar.Den minskade lungkapaciteten medför andningsvårigheter, andfåddhet samt ökad belastning på hjärtat.

Yrken som exponeras för kvartsdamm

Exponering för kvartsdamm sker bland annat vid rivningsarbeten, gatuunderhåll och -städning, slipning och håltagning. Exponering för kvartsdamm förekommer inom flera yrken och egentligen utsätts alla som befinner sig på en arbetsplats där kvartsdamm förekommer för en risk.

Vanliga riskmaterial och -moment:

 • Bearbetning av kvartshaltiga material, t ex betongbetong, tegel, puts och murbruk.
 • håltagning
 • golvslipning
 • renovering av kök och badrum.
 • bearbetning i berggrund
 • städning av byggdamm.

Gränsvärden och regler för kvartsdamm

 • I Sverige är gränsvärdet för halten kvartspartiklar  max 0.1 milligram kvarts per kubikmeter luft.
 • Den amerikanska organisationen för yrkeshygien som brukar vara vägledande rekommenderar ett gränsvärde på en fjärdedel av det svenska.

C-märkning

Arbetsmiljöverket har beslutat att c-märka ämnet kvarts. C-märkning innebär att det finns risk att utveckla cancer vid exponering – om gränsvärdena överskrids.

Arbetsmiljöverkets regler för kvarts

På arbetsplatser med kvartshaltigt damm är arbetsgivaren skyldig att utföra exponeringsmätningar, i de flesta fall varje år. Protokoll från mätningarna ska skickas in till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är skyldig att ombesörja regelbundna läkarundersökningar av personal som utsätts för kvartsdamm över en viss nivå (halva gränsvärdet).

Arbetsgivaren ska också se till att:

 • göra riskbedöming och erforderliga mätningar innan arbetet påbörjas och planeras
 • dokumentera riskbedömning och åtgärder
 • utbilda och informera anställda
 • tiilhandhålla läkarunderöskning minst vart 3:e år
 • hanterings- och skyddsinstruktioner finns tillgängliga där kvartshaltigt material hanteras,
 • den tekniska utrustningen är sådan att damm inte sprids. Det kan till exempel ske genom inkapsling av arbetsprocess, punktutsug på maskin, befuktning etc,
 • lokaler där kvartsdamm förekommer skall städa minst en gång i veckan eller oftare vid behov.
 • andningsskydd tillhandahålls om halten kvarts inte kan hållas under gränsvärdet.

Åtgärder mot kvartsdamm

Åtgärder mot spridning av och exponering för kvartsdamm kan vara:

 • dammbegränsande åtgärder  och utrustning bl a:
  • punktutsug,
  • inkapsling av arbetsstället,
  • luftrening
  • jonisering
  • fuktbegjutning
  • undertyck och evakuering av dammig luft
 • metodval för minskad risk för exponering t ex:
  • robot- och fjärrstyrda maskiner istället för handhållna
  • sågning istället för bilning.
  • våtmetod vid sågning och håltagning
  • låg periferihastighet på skärande verktyg
  • den plats i lokalen där man jobbar med kvartshaltig material ska rengöras minst en gång i veckan eller oftare om det behövs.
 • städmetod:
  • Bästa sättet är att spola eller suga bort dammet med centraldammsugare eller byggdammsugare med HEPA13-filter.
  • Större skräp samlas ihop med kratta eller skrapa.
  • Kärl för uppsamling, t ex soptunna, bör finnas nära tillhands.

Sopborste rekommenderas INTE!
Sopning och uppsamling av damm med kvast är en ineffektiv metod som främst bidrar till att dammet virvlar upp och sprids vidare samt utsätter städpersonal och andra för än högre halter av kvartsdamm – ibland långt över gränsvärdet. Det är då effektivare att använda gummiskrapor än att sopkvast.

Personlig skyddsutrustning vid kvartsdamm

När andningsskydd krävs skall det vara av minst typ halvmask med P3 filter.

Firkslftsmask bör användas om arbete är tungt och varar mer än 2 timmar i sträck

Halvmask bör användas även vid städning där betongdamm förekommer.

Källor och länkar:

PREVENTION AGAINST SILICA DUST
Om kvartsdamm (Arbetsmiljöverket)
Silikos (Wikipedia)
Stendammslunga ett dolt problem (Vetenskap och hälsa)
Nya gränsvärden för flera ämnen (Byggnadsarbetaren)
AFS 1992:16 Kvarts
Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser – Etapp 1 (IVL)
Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser – Etapp 2 (IVL)
Kvartsdamm på byggarbetsplatser (Byggipedia)

Håltagning.nu

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!