PCB är ett mycket miljö- och hälsofarligt ämne. I samband med ROT och rivning kan bl a fog- och golvmaterial innehålla PCB.

Det är bl a vissa byggnader från 60-70-talet som kan misstänkas ha material med PCB.

Annonsplats

Kunskapskrav och riskhantering

För att kunna bedöma risker, identifiera och undvika risker bör  bl a fastighetsägare, håltagare, golvföretag, rivare och elektriker ha kunskap om vilka byggnader, byggdelar och installationer som kan innehålla PCB.

 • Vid bedömd av risk för PCB kan provtagning utföras ev med hjälp av en  konsult med specialkompetens.
 • Vid förekomst bör sanering endast utföras av specialföretag med särskild kompetens och utrustning.
 • När PCB-inventering och -sanering är utförd skall övriga arbeten t ex rivning eller annan bearbettnng kunna utföras som planerat.
 • Ur arbetsmiljösynvinkel bör extra försiktighet vidtas för att skydda personal mot ev exponering.

Utdrag om PCB:

PCB-skärmklipp

Källa: Miljöstörande material i rivningsavfall


Läckage och spridning av PCB

Även om en PCB-sanering har skett kan ämnet ha trängt in i andra material i byggnaden eller  spridits till omgivande mark.

 • Vatten från regn eller tvättning av fasad eller golv kan bidra till att luckra upp och sprida farliga ämnen.
 • Porösare material som lättbetong har vid provtagning visat sig innehålla högre PCB-halter längre in i materialet än betong- och tegelprover.
 • En slarvigt utförd sanering kan sig också bidra till spridning av ämnet till omgivningen

Personligt skydd vid bearbetning av riskmaterial

Även om PCB-inventering och sanering är utförd kan den som bearbetar kvarvarande material skydda sig själv genom att använda skyddskläder och vara särskilt noggrann med hygienen, bl a handtvätt.

Sanering av PCB- material

Metoder för sanering och rivning av PCB-haltiga material bestäms utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

 • Som saneringsmetod för PCB rekommenderas sågning men bilning kan vara ett alternativ.
 • Dammuppsamling, arbetarskydd, miljöskydd, avfallshantering med mera ska utföras enligt samma principer som vid annan sanering, t ex asbest.
 • I hus med tegelfasader eller byggnader där inte hela element kan demonteras måste PCB-sanering utföras före rivning.
Källa: sanerapcb.nu

Vid betongelementväggar med PCB-fogar är alternativet att först demontera elementen och sedan sanera fogarna enliigt någon av följande metoder:

 • Före demontering tas då ett snitt upp genom genom fogarna och fogmassan,
 • Det mesta av fogmassan skärs bort först och  minimerar på så sätt spridningen av fogmassebitar vid demonteringen.

Elementen och kvarvarande fogmassa kan sedan saneras klart vid en arbetsstation på marken med vidtaga åtgärder för att minimera risken för spridning av PCB till luft och omgivning.

Länkar:

SaneraPCB.nu
Miljöstörande material i rivningsavfall (Reforsk)

 

Annonsplats