Förberedelser av selektiv rivning

Selektiv rivningsarbeten förbereds genom:

 • inspektion på plats
 • genomgång av relationsritningar och annan dokumentation
 • kontroll av byggnadens historik t ex byggnadsår, ombyggnader som är gjorda och verksamheter som bedrivits
 • miljöinventering för att bedöma förekomst av riskmaterial

Val av metod för selektiv rivning

Vilken demonteringsmetod som väljs för en byggnad är beroende av en rad faktorer t ex:

Annonsplats
 • byggnadens förutsättningar
 • praktiska och säkerhetsmässiga förutsättningar att demontera byggdelar och material
 • typ av rivningsmaterial, bedömd kvalitet och demonteringsmöjlighet
 • återanvändnings- ch återvinningsmöjligheter för rivningsprodukterna
 • tids- och utrymmesaspekter, t ex förutsättningar att hantera rivningen på den aktuella platsen

Disposition av arbetsplatsen vid rivning

För att demonteringsarbetet skall löpa effektivt krävs en bra
disposition av arbetsplatsen.

Vid selektiv rivning är det viktigt att planera för:
 • hantering, sortering och bearbetning av material
 • upplag för material
 • plats för maskiner och transporthjälpmedel
 • plats för ställningar
 • säkerhetsåtgärder
 • containeruppställning
 • transporter till och från arbetsplatsen
 • arbets- och förrådsbodar
 • avskärmning av arbetsplatsen mot omgivningen.

Metodik och logistik vid selektiv rivning

rvningshandboken-liten
Innehållet på denna sida baseras bland annat på underlag från Rivningshandboken (1999)

Logistiken, metodik och en rationell materialhantering är viktigt för effektivitetsvinster och god projektekonomi vid en selektiv rivning.

I projekteringsstadiet bedöms hur de olika materialen skall sorteras och hanteras kan stora göras. Det är viktigt att ta hänsyn till i vilken omfattning sortering skall ske på plats och disponera arbetsplatsen därefter.

Annonsplats

Arbetsplatsdispositionen revideras efterhand som rivningen fortskrid er och förutsättningarna förändras .

Materialhantering vid selektiv rivning

Sortering och bearbetning av rivningsmaterial kan göras i olika
grad på arbetsplatsen:
 • I vissa fall görs endast en grovsortering innan borttransport.
 • I andra fall görs en mer noggrann sortering på plats, t ex sortering av hela och skadade tegelstenar.

Materialet kan t ex sorteras på sorteringsband väderskyddat i tält.

Bearbetning av rivningsmaterial vid selektiv rivning

Bearbetning av material kan göras på arbetsplatsen, t ex betongkrossning och träflisning i mobila anläggningar.

 • Detta ger färre borttransporter genom reducerade volymer och gör det möjligt att t ex använda betongkross på plats som fyllnad.
 • Mobila krossar och flismaskiner kräver dock utrymme.

Mobila anläggningar för bearbetning av rivningsmaterial bör placeras där de orsakar minst störning – så långt ifrån byggnader och grannar men så att det bearbetade materialet blir lättåtkomligt för borttransport.

Finbearbetning av virke, t ex spikrensning, bör väderskyddas, antingen genom att den genomförs i delar av byggnaden som ännu inte rivits eller i tält.

Lagring av rivningsmaterial

Materialupplag bör planeras utifrån när olika materialsorter rivs
ut om materialet måste väder- eller stöldskyddas och hur ofta ’
det hämtas.

 • Det måste ges tydliga anvisningar om hur de olika materialen skall lagras hanteras och sorteras.
 • Tillfälliga upplag i och runt byggnaden kan behövas i väntan på
  sortering/bearbetning och lagring. Detta gäller exempelvis vid
  rivning av tegelhus där murarna välts och sten plockas manuellt.

Lagring av riskmaterial bör göras på ett avskilt ställe.

 • Vid hantering av kemikalier behövs särskilda varningstexter i syfte att undvika hälso- och olycksrisker.

Material för återvinning sorteras i olika containrar eller andra
behållare.

 • Om det är dåligt med utrymme runt byggnaden kan det vara effektivast att riva ett material åt gången så att bara en container behövs på plats.
 • Det är viktigt att de olika containerbehållarna är ordentligt märkta med anvisningar om sortering för att förhindra att material hamnar i fel container.

Uppställning av hjälpmedel och containrar

Maskiner och kranar måste ges tillräckligt med plats för framkörsel, uppställning och utförande av arbete.

Containeruppställningen planeras med hänsyn till när de olika materialen sorteras ur byggnaden.

Containrarna placeras så att de finns nära rivningsstället, t ex under öppning i fasad där materialet släpps ned: Det kan vara nödvändigt att hägna in området runt en sådan container av säkerhetsskäL

Information om risker till kringboende

Påverkan på omgivningen kan vara svår att eliminera helt men störningarna och riskerna kan minimeras:

Annonsplats
 • Rivningsarbeten med maskin behöver pågå under en sammanhållen
  period för att hålla maskinkostnader låga.
 • Det är viktigt att välja lämpliga tidpunkter för bullrande arbetsmoment så att omgivningen störs så lite som möjligt.
 • Informera grannar om arbetet och hur länge det kommer att pågå.
 • En fullgod information bör också ges till alla berörda inom området innan rivningen påbörjas.

Källor och länkar

Rivningshandboken (Boverket)

.

Annonsplats
Annonsplats