Förberedelser av selektiv rivning

Selektiv rivningsarbeten förbereds genom:

 • inspektion på plats
 • genomgång av relationsritningar och annan dokumentation
 • kontroll av byggnadens historik t ex byggnadsår, ombyggnader som är gjorda och verksamheter som bedrivits
 • miljöinventering för att bedöma förekomst av riskmaterial

Val av metod för selektiv rivning

Vilken demonteringsmetod som väljs för en byggnad är beroende av en rad faktorer t ex:

Annonsplats
 • byggnadens förutsättningar
 • praktiska och säkerhetsmässiga förutsättningar att demontera byggdelar och material
 • typ av rivningsmaterial, bedömd kvalitet och demonteringsmöjlighet
 • återanvändnings- och återvinningsmöjligheter för rivningsprodukterna
 • tids- och utrymmesaspekter, t ex förutsättningar att hantera rivningen på den aktuella platsen.

Läs mer: Rivningsproduktionsplan

Effektiv logistik vid selektiv rivning

Logistiken, metodik och en rationell materialhantering är viktigt för effektivitetsvinster och god projektekonomi vid en selektiv rivning.

I projekteringsstadiet bedöms hur de olika materialen skall sorteras och hanteras kan stora göras. Det är viktigt att ta hänsyn till i vilken omfattning sortering skall ske på plats och disponera arbetsplatsen därefter.

Annonsplats

Arbetsplatsdispositionen revideras efterhand som rivningen fortskrid er och förutsättningarna förändras .

Läs mer: Disposition av arbetsplatsen vid rivning

Information om risker till kringboende

Påverkan på omgivningen kan vara svår att eliminera helt men störningarna och riskerna kan minimeras:

 • Rivningsarbeten med maskin behöver pågå under en sammanhållen
  period för att hålla maskinkostnader låga.
 • Det är viktigt att välja lämpliga tidpunkter för bullrande arbetsmoment så att omgivningen störs så lite som möjligt.
 • Informera grannar om arbetet och hur länge det kommer att pågå.
 • En fullgod information bör också ges till alla berörda inom området innan rivningen påbörjas.
Källor:

Rivningshandboken

Läs mer:

Materialhantering vid selektiv rivning


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats