Ordet Asbest kommer från grekiska, asbestos, som betyder osläckbar eller obrännbar.

Om asbest

Användningsområden för asbest

Asbest användes pga den goda hållfasthet och isoleringsförmågan bland annat mot brand.

Annonsplats
 • Brandisolering och fasadmaterial var ett vanligt användningsområde.
 • Asbestfiber kan också förekomma som ”armering” i plaster, fox och fog.

Historik – asbest

Asbestlarmen började komma på 70-talet.

 • Rörmokare och isolerare var några av de yrkesgrupper som drabbades av asbestos asbestdammlunga och lungcancer samt tumörsjukdomen mesoteliom .
 • Flera dödsfall till följd av mesoteliomtumörer fick stor uppmärksamhet.
 • 1975 skärptes reglerna för användning av asbest,
 • Användning blev totalförbjudet i Sverige 1982.

Även efter förbudet kan asbestinnehållande produkter ha används  i byggandet.

Risker med asbest

Asbestfibern är farlig att andas in:

 • Det är när asbetsfibrer frigörs som de blir farliga för människor.
 • Speciellt farligt är asbest när det förekommer i pulverform.

Asbestfibrer som är fast bundna i ett material blir farligt först vid, t ex vid rivning eller håltagning. Då frigörs ofta betydande mängder asbestfibrer och utgör stor hälsorisk både för yrkesarbetare och omgivning.


Källa: En presentation om asbest.

Asbest i dagens byggnader

Asbest kan förekomma i både bostadshus, kontor och industribyggnader t ex:

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • ventilationstrummor och ventilationsaggregat
 • asbestcementskivor på fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim
 • brandskydd stålstommar, undertak
 • ljudisolering eller ljuddämpning
 • värmeväxlare
 • pannor, turbiner, hetvattenrör
Källa: Arbetsmiljöverket

Riskbedömning – asbestförekomst

Även efter förbuden kan asbest ha kommit till Sverige via importerade produkter.

Förekomst av asbest kan väsentlig påverka tidplan och kostnader för håltagningsuppdraget.

Riskbedömning och vid behov en asbestinventering utförs innan arbetet påbörjas.

 • En inventeringen som utförs i god tid kan förebygga både arbetsmiljörisker och onödiga produktionsstörningar samt  kostnader för dessa.
 • Om förekomst av asbest inte kan uteslutas planeras arbeten med hänsyn till behov av sanering och skydd av arbetares hälsa.
Om risken för asbestförekomst misstänks under produktionen skall skyddsombudet informeras.

Kunskap krävs för att upptäcka riskmaterial

Eftersom det ibland är risk att både beställare och arbetsgivare missar eventuell asbestförekomst i tidigt skede är det viktigt att även yrkesarbetare känner till riskerna och när förekomst av asbest kan misstänkas.

Information om asbetsföreskrifter, krav på utbildning för den som skall delta i arbete med asbest. Vid rivningsarbeten krävs särskild utbildning.

Identifiering av asbest

Asbestfibrer kan se olika ut beroende på vilken sort det är och hur den bearbetats vid tillverkning. Det kan var alltifrån långa trådar till pulverform. I vissa material är fibern fast ingjutet som armering och syns först  brottytan om man knäcker materialet.

För att säkerställa om det rör sg om asbest – eller ej – bör alltid en specialist anlitas. Denne har ofta tillräcklig erfarenhet för att göra en okulär bedömning, utesluta asbestförekomst respektive bekräfta förekomst eller avgöra om vidare provtagning krävs.

Eftersom det är riskfyllt att hantera och andas in asbest bör man inte rota runt i materialet själv. Även om du själv använder skyddsutrustning finns risk för spridning till andra personer.

Sanering av asbest

Asbestsanering skall utföras av företag och personal med särskild kompetens. Det är också viktigt att saneringsarbetet utförs utan rsk för spridning av asbest. Kraven på saneringsarbetet omfattar bl a

 • tät avskärmning av arbetsområdet
 • undertryck inom saneringsområdet som förhindrar lufttransport av asbest pga av skillnader i lufttryck
 • luftslussar som förhindrar spridning av asbest vid in- och utpassage
 • personlig skyddsutrustning, hygien och rutiner för byte av arbetskläder

Regelverk kring asbest

Användning av asbest är förbjuden i Sverige sedan 1982. Den farligaste sorten förbjöds 1976,

Idag gäller EU-gemensamma regler i föreskrifterna om asbest, AFS 2006:1. Produkter med asbest regleras av Kemikalieinspektionens regler

Källor och länkar:

 • Wikipedia om Asbest
 • Asbest den dolda faran (PDF från Prevent)
 • Arbetsmiljöverkets regler , AFS 2006:01 Asbest (PDF)
 • Asbest kan orsaka flera allvarliga sjukdomar (Arbetsmiljöverket)
 • Här finns asbest (Arbetsmiljöverket)
 • Förebygg inför rivning (Arbetsmiljöverket)
 • Så här skall man arbeta (Arbetsmiljöverket)

.

Annonsplats