Geofencing i ett uppkopplat transportsystem

Detta är en gästartikel. Byggipedia har INTE tagit ställning till åsikter, produkter eller tjänster i artikeln. Gästskribenten ansvarar för sakinnehållet.
Vill du också publicera en gästartikel: SKRIV GÄSTARTIKEL

Artikelförfattare:

Johannes Berg, Trafikverket.

Utredningsledare, programmet för digitalisering av transportsystemet och projektledare för FoI-programmet för geofencing inom Trafikverket

Del 1: 9 maj 2022

Artikelserien om Geofencing baseras på artikel för tidningen Husbyggaren av samma författare.

Digitaliseringens effekter genomsyrar allt. Teknisk utveckling har i alla tider förändrat människors livsvillkor och samhällsorganisation och sedan flera decennier tillbaka har den digitala tekniken gjort detsamma. Mycket talar för en fortsatt stark utveckling även framöver.

Digitaliseringen av samhället i allmänhet och transportsystemet i synnerhet skapar nya verktyg och möjligheter för Trafikverket att verka för målet om ökad tillgänglighet inom ramen för ett hållbart samhälle.

Transportsystemet står inför stora utmaningar när klimatpåverkan ska minska kraftigt samtidigt som en ökad urbanisering och åldrande befolkning ställer höga krav på tillgänglighet för alla.

En nyckel för att hantera dessa utmaningar är att vi utnyttjar transportsystemet mer effektivt och flyttar mer människor och gods med mindre resursförbrukning.

Det kommer vi inte att klara av att åstadkomma genom att göra som vi alltid har gjort, utan vi behöver också tänka nytt och använda ny teknik för att säkerhetsställa rätt sak på rätt plats vid rätt tid i transportsystemet.

Här har geofencingtekniken potentiellt en viktig roll att spela.

Vad är geofencing?

Geofencing (geostaket) är ett samlingsnamn för teknik som applicerar ett digitalt staket i den fysiska miljön som hindrar ett fordon eller en människa med vissa egenskaper från tillträde till viss plats under en viss tid.

Det kan till exempel innebära att hastigheten automatiskt sänks, att drivlinan på ett hybridfordon slås om till eldrift inom visst område eller att fordonen helt stannar för att det saknar behörighet.

geofencing-trafikverket
Exempel geofencing. Bild: Trafikverket

Trafikverkets arbete med geofencing

Trafikverkets arbete med införandet av geofencing startade efter terrordådet på Drottninggatan i Stockhom under 2017, då Trafikverket fick i uppdrag av regeringen att testa geofencing i demonstrationsprojekt i urban miljö. Arbetet gjordes i nära samverkan med fordonsindustrin samt Stockholms stad och Göteborgs stad.

Uppdraget har dels resulterat i en demonstration av koncept för geofencing, dels i en övergripande handlingsplan. Handlingsplanen omfattar flera områden för implementering som tekniktest, affärsmodeller, juridik etc.

Handlingsplan för geofencing

Handlingsplanen presenterades i december 2018 och i den pekar Trafikverket tillsammans med sina samarbetspartners ut riktningen för att möjliggöra implementering av geofencing i större skala i svenska städer.

Ett av målen i handlingsplanen är att etablera en nationell digital infrastruktur som harmonierar med europeisk standard.

Forsknings och innovationsprogram inom geofencing

Arbetet med att implementera handlingsplanen sker inom ett 4-årigt forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Trafikverket, med syfte att initiera och koordinera utvecklingsprojekt inom området.

Programarbetet leds av Closer tillsammans med Trafikverket och initierades under våren 2019. Aktörskonstellationen karaktäriseras av triple helix.

Läs mer

Geofencing – Hur används tekniken idag? ( (Artikel 2 av 5 av Johannes Berg)

Geofencing – Potentiella användningsområden (Artikel 3 av 5 av Johannes Berg)

Geofencing – Utmaningar och nästa steg (Artikel 4 av 5 av Johannes Berg)

Smarta Urbana trafikzoner med geofencing (Artikel 5 av 5 av Johannes Berg)

Artikelförfattarens länktips:

Annonsplats