Energitjuvar och åtgärder

Detta är en gästartikel. Byggipedia har INTE tagit ställning till åsikter, produkter eller tjänster i artikeln. Gästskribenten ansvarar för sakinnehållet.
Vill du också publicera en gästartikel: SKRIV GÄSTARTIKEL

Energiåtgärder i ett kommunalt bestånd

Artikelförfattare:
Patrik Håkansson,
Installationsingenjör,
(tidigare Styr- och Energitekniker, Helsingborgshem)

Artikel
ursprungligen publicerad på kunskapslänken.se 2011

Helsingborgshems ambition är att kunna erbjuda ett så prisvärt och attraktivt boende som möjligt. Samtidigt har Helsingborgshem, liksom alla andra seriösa bostadsföretag, för avsikt att vara så kostnadseffektiva som möjligt samt att verka för att den verksamhet företaget bedriver ska utgöra så liten miljöpåverkan som möjligt.

Helsingborgshems styrelse och ägare, Helsingborgs stad, har satt upp en rad olika miljö- och energimål för lång tid framöver. Parallellt med dessa energimål har företaget valt att anta utmaningar från andra håll, däribland SABO:s energiutmaning ”Skåneinitiativet”.

Exempel på orsaker till en onormalt hög energiförbrukning:
 • Brister i fastighetens klimatskal
  Byggfel, otätheter, dåliga fönster eller dörrar, köldbryggor, bristfällig isolering m.m.
 • Överventilerade lägenheter och allmänna utrymmen
  Normal luftomsättning i bostäder ska enligt Boverkets rekommendationer vara 0,35 liter per m2 och sekund. All luft därutöver innehåller värdefull energi och evakuering av denna resulterar i en för hög energiförbrukning samtidigt som lägenheten risker att kylas ut.
 • Övertemperaturer i fastigheten
  En för hög framledningstemperatur till fastigheten resulterar i för höga inomhustemperaturer. Den inomhus-temperatur som ingår i hyran är 21 grader C. Undantaget lägenheter i områden med individuell mätning. Viktigt är också att värma utrymmena i fastigheten till en för det aktuella utrymmet lämplig temperatur. D.v.s. trapphus, källare, tvättstugor och liknande utrymmen måste inte nödvändigtvis värmas till 21 grader. En lämplig temperatur i dessa utrymmen kan vara 15-18 grader C.
 • Dåligt fungerande alt. icke tillförlitlig styr- och reglerutrustning
  Att ha tillförlitlig styr- och reglerutrustning i våra undercentraler alt. på våra till- och frånluftsaggregat är av största vikt då vi i annat fall riskerar ha för varmt i fastigheten ena dagen och för kallt den andra. Förutom att detta bidrar till obehag för de boende medför det också att energiförbrukningen blir okontrollerbar.
 • Systemfel, där värme, kyla och ventilation inte arbetar i harmoni
  I fastigheter med värme, kyla och till- och frånluft är det viktigt att dessa system är förreglade med varandra så att de inte kortsluts. I fastigheter där systemen kortslutits arbetar de olika systemen individuellt utan förregling med varandra. Vart och ett av dem i försök att reglera temperaturen i byggnaden till en viss inställd temperatur. Ex. vis värmen mot 22 grader C och kyla mot 21 grader. Detta innebär att man kör värme och kyla samtidigt vilket resulterar i onödigt slöseri med energi.

Systematisk energieffektivisering

Med kännedom om de vanligaste orsakerna till förhöjda energikostnader har Helsingborgshem i många år arbetat systematiskt med åtgärder av olika slag i syfte att sänka energiförbrukningen.

Helsingborgshem var t ex ett av de första företagen i landet att införa komfortmätning i delar av fastighetsbeståndet vilket företaget också belönats för flertalet gånger.

Ett stort antal andra åtgärder med fokus på att sänka energiförbrukningen har också genomförts, så även de senaste åren.

Sammanlagd energiförbrukning

2010 var ett extremt kallt år och motsvarade 118 % av ett normalår. Detta kan jämföras med 2009 som endast motsvarade 95 % av ett normalår.

 • Den normalårskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen för förbrukningsåret 2010 uppgick till 124 343 916 kWh.
 • Den normalårskorrigerade gasförbrukningen uppgick samma år till 1 947 032 kWh och företagets totala elförbrukning uppgick detta år till 17 800 000 kWh.

Sammanlagd energiförbrukning för uppvärmning (fjärrvärme och gas) uppgick år 2010 detta år till 126 290 948 kWh.

Energiförbrukningen per kvadratmeter BOA och LOA

Omräknat till förbrukning fördelad per m2 (BOA+LOA) motsvarar detta 135 kWh och fördelat per m2 (Atemp) 108 kWh.

Energimål för 2010 uppfylldes redan 2009

Ett av de mål som sattes upp var Helsingborgs stads eget energimål 2010, där målet var att energianvändningen i kommunala bostäder skulle ha minskat med 16 % i jämförelse med 1998 års förbrukning. Målet uppfylldes redan 2009. Mer om detta finns att läsa på Helsingborgs Miljöbarmeter (se länktips nedan.)

Det finns fortfarande ”lågt hängande frukter” att skörda

Det finns fortfarande mycket kvar att göra i syfte att sänka energiförbrukningen i våra fastigheter.

Ett måste för att lyckas är att alla i företaget engagerar sig om vi önskar nå de framtida målen.

Ett exempel är alla de glödlampor vi tyvärr än idag använder i våra fastigheter.

Genom att byta ut en 60 W glödlampa till en 11 W lågenergilampa spar man 80 % av energiförbrukningen och ca: 500 kr i rena pengar.

En annan ”lågt hängande frukt” är all onödig energi vi gör av med i våra allmänna utrymmen. Många gånger har vi dessvärre varmare i våra allmänna utrymmen än vad vi har i vissa av våra lägenheter. Fönster och dörrar står öppna i våra fastigheter vilket är en annan stor energitjuv.

Engagemang är en förutsättning

Åtgärder och teknik i all ära men ska vi i framtiden lyckas spara energi och nå de önskade målen måste vi alla, framför allt ändra vårt beteende. Vårt beteende är ofta den stora orsaken till vårt slöseri med energi. Vi går dagligen förbi och ser sådant som vi inser är uppenbara brister/energitjuvar men vi gör inget åt dem. Kort sagt, hade vi betett oss på vårt arbete som vi gör hemma i vårt eget hus eller lägenhet hade mycket varit vunnet.


Exempel på energieffektiviseringsåtgärder genomförda av Helsingborgshem under de senaste åren:
 • Egen väderstation har byggts på Elinebergsplatsen, framför allt i syfte att möjliggöra en sänkning av framledningstemperaturen till fastigheterna vid gynnsamt väder, t.ex. vid solinstrålning.
 • Styr- och reglerutrustning har bytts ut i 60 undercentraler samtidigt som dessa kopplats upp mot vår egen väderstation och huvuddator för energistyrning
 • Styr- och reglerutrustning har bytts ut på 20 till- och frånluftsaggregat samtidigt sem dessa kopplats upp till huvuddator för energistyrning
 • Kurvinställningar har trimmats och lägenhetstemperaturerna har normaliserats
 • Värmeväxlare för beredning av värme och tappvarmvatten har bytts ut i 20 undercentraler
 • Radiatortermostater har bytts ut i 5000 lägenheter
 • Strålsamlare och duschmunstycken har bytts ut i 6000 lägenheter
 • Värmesystem har injusterats i ett antal fastigheter
 • Ventilationen har injusterats i flertalet fastigheter
 • Äldre remdrivna frånluftsfläktar har bytts ut till nya tryck- och temperaturstyrda frånluftsfläktar med EC-motorer med avsevärt lägre energiförbrukning
 • Ett flertal fastigheter har byggts om från FT till FTX-ventilation. Energibesparingen efter utförd åtgärd ligger i dessa fastigheter ofta kring 30 %
 • Frånluftsvärmepumpar har installerats i ett antal fastigheter
 • Ljuskällor och belysningsarmaturer har bytts ut till energieffektivare alternativ, ex. vis lågenergilampor, LED-lampor och LVD-lampor
 • Egen personal har utbildats i syfte att öka medvetenheten om energitjuvar i våra fastigheter samt i syfte att höja kompetensen kring felsökning vid värmeproblem
 • Samtliga fastigheter har energideklarerats
 • Två av företagets totalt 7 gaspannor har bytts ut
 • Energistatistikprogram har införskaffats och driftsatts i syfte att kunna följa upp energiförbrukningen i våra fastigheter.
 • Solceller har monterats på två av företagets fastigheter.

Läs också:

Fastighetsförvaltning

Annonsplats