En bostadspolitik anpassad till verkligheten

Detta är en gästartikel. Byggipedia har INTE tagit ställning till åsikter, ev. produkter eller tjänster i artikeln. Gästskribenten ansvarar för sakinnehållet. Vill du också publicera en gästartikel: SKRIV GÄSTARTIKEL


Artikelförfattare:

Björn Wellhagen, VD, Märklarsamfundet. Mars 2019

Björn Wellhagen har tidigare varit näringspolitisk chef samt bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen).

Artikel publicerad: 14 mars 2019

En del av den bostadskris som Sverige befinner sig i just nu beror på att det befintliga beståndet inte används tillräckligt effektivt. Många bor idag inte optimalt utifrån sin livssituation.

En ökad rörlighet skulle underlätta för fler att förbättra sin boendesituation. Detta skulle gynna såväl individer som samhället i stort.

Genom en flytt skapas rörlighet och människor kan ta ett arbete på annan ort, utbilda sig eller komma nära kärleken.

Oavsett syftet med en flytt så ger den i sin tur möjlighet för andra människor att även de kan genomföra något de längtat efter. Detta  genom att flyttkedjor skapas när en bostad blir ledig.

En bostadsmarknad i balans utnyttjar det befintliga beståndet bättre och kräver 240 000 flyttar om året vilket kan jämföras med de sista 20 årens snitt om 150 000 årliga flyttar.

Flyttintensiteten påverkas av konjunktur och den förda politiken. Mellan 2008 – 2016 skedde (ackumulerat) 288 000 färre flyttar än vad som behövs för att utnyttja bostadsbeståndet mest effektivt.

Den enes flytt – den andres bostad

Undersökningar visar att 55 procent av befolkningen vill ha en större eller mindre bostad än vad de har idag. En flytt innebär så gott som alltid att människor blir nöjdare med sin situation:

 • En mindre och modernare bostad kan underlätta för en äldre person att hantera sin vardag.
 • En större bostad för en barnfamilj innebär i många fall den minskning av både trångboddheten och de negativa sociala konsekvenser som det kan medföra.
 • Möjligheten att flytta för att studera innebär att individen kan utvecklas och få ett bättre betalt arbete vilket även ger ökade
  skatteintäkter.
 • Att flytta till sin kärlek innebär tidsvinster och ökat välbefinnande hos människor.
 • Ett eget första hem för är ett viktigt steg ut i livet för en yngre människa.

”Fastighetsmäkleri är en del av bostadsmarknaden, som oljan i en motor, ett smörjmedel som får marknaden att fungera.

Mäklaren skapar en marknadsplats där köpare och säljare kan mötas och bidra till att de båda kan förverkliga sina drömmar.”

Åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

För att få till en bostadsmarknad med ökad rörlighet krävs många olika åtgärder inom olika områden. Vissa åtgärder kan genomföras direkt medan andra kräver mer tid.

Följande åtgärder har störst påverkan för ökad rörlighet på den ägda bostadsmarknaden:

 • Förändrad reavinstbeskattning genom :
  • en avtrappning med 20 procent per år under de fem första åren efter köpet
  • att reavinstskatt utgår när fastighetsägaren ägt fastigheten längre än fem år.
 • Minskning av ränteavdraget med 1 procentenhet om året i 10 år samtidigt som kapitalskatten minskas med samma nivå.
 • Ett tak för ränteavdrag per hushåll/person.
 • Avgifter för lagfart och inteckningar baserade på självkostnaden för hanteringen av dessa istället för en procentsats på köpeskillingen som medför en högre debitering.
 • Lätta på kreditrestriktionerna för hushåll.
 • Borttaget bolånetak och extra amorteringskrav för förstagångsköpare.
 • Inför ett avdragsgillt bosparande för förstagångsköpare
 • Inför ett startlån (eller garanti) för förstagångsköpare, likt det CSN-lån som finns för studerande
 • Standardisera hyrköp av bostäder som kan kombineras med bosparande och startlån/garanti
 • Beskatta ägarlägenheter på samma sätt som bostadsrätter
 • Stimulera ett ökat byggande av trygghetsbostäder.
 • Inrätta kommunala flyttlotsar som äldre människor kan vända sig till för att få hjälp med flytten.
 • Höj gränsen för att hyra ut skattefritt till 2 basbelopp per år
 • Reformera hyressättningssystemet så att den hyrda delen av bostadsmarknaden fungerar bättre och därmed minskar påfrestningarna för den ägda delen

Med dessa åtgärder finns en god grund för en bostadsmarknad anpassad för verkligheten. Vi hoppas därför att regeringen utvecklar sina bostadspolitiska ambitioner i denna riktning för bostadskonsumenternas bästa.

Fler artiklar av författaren:

En anorektisk bostadsmarknad (2011)

Läs också

Projektadministration och -styrning

Annonsplats