Kategoriarkiv: Brandskydd & Heta arbeten

Heta arbeten – regler och villkor

Källor: Innehållet i detta avsnitt är hämtat från bl a Svenska Brandskyddsföreningens webbplats och försäkringsbolaget if. Länkar finns i källhänvisning och länklista

Varför är heta arbeten brandfarliga?

 • Vid svetsning och skärning används en låga med mycket hög temperatur, som kan antända de flesta material.
 • Kring lågan uppstår heta oförbrända gaser som lätt kan spridas in i väggar eller andra dolda utrymmen.
 • Inte bara glödande svetsloppor är brandfarliga, utan även ”svarta” svetsloppor kan ha en temperatur på upp till 500 °C, och kan då antända de flesta brännbara ämnen.
 • Vid svetsning eller uppvärmning av rör eller andra värmeledande material sprids värmen, och brand kan uppstå långt från arbetsstället, t.ex. inne i en vägg eller andra byggnadsdelar. Gnistor från slipning och skärning med rondell kan vara lika farliga som svetsloppor.
 • Hetluft som alstras genom förbränning av gas, t.ex. vid takläggning, har så hög temperatur att de flesta brännbara ämnen kan antändas.
 • Även hetluft som alstras elektriskt, t.ex. med varmluftpistol, kan ha så hög temperatur vid verktygets mynning att brännbara material kan antändas.

Källa: Heta Arbeten (if)
Fortsätt läsa Heta arbeten – regler och villkor

Heta arbeten

Vad är heta arbeten?

Heta arbeten är arbeten som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara medveten om brandriskerna och kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt.

Exempel på heta arbeten är svetsning, skärning och borrning som alstrar värmer samt uppvärmning av t ex klister vid takläggning.

Friktion mellan t ex diamantborr och betong skapar en värmeutvecklig som kan var skadlig både för verktyg och material med lågt värmemotstånd. Vid skärning med t ex vinkelslip kan det slå gnistor som riskerar att antända material i närheten.

Hur stora riskerna är beror bland annat på hur lätt material och vätskor i närheten antänds, smälter och/eller brinner.

Fortsätt läsa Heta arbeten

Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete

Varje arbetsplats har sina unika förutsättningar och kräver riskbedömning samt anpassade åtgärder.

Riskinventering:

 • Ha koll på heta arbeten, t ex i form av svetsning och skärning, samt var och när i tiden dessa kommer att utföras.
 • Om gasol eller brandfarliga kemikalier förvaras i byggnad eller i närheten av arbetsplatsen.
 • Om det finns utrymmen på arbetsplatsen som kan vara särskilt svåra att utrymma om en brand skulle uppstå.

Fortsätt läsa Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete

Ett förebyggande brandskyddsarbete på en arbetsplats innebär att:

 • ta reda på vilka riskerna för brand är
 • förhindra att brand uppstår
 • förhindra att människor och egendom skadas om brand trots allt skulle uppstå

Riskinventering

För att kunna arbeta systematiskt med att förbättra brandskyddet och informationen kring detta krävs att man först och färmst är medveten och känner till vilka riskerna är på arbetsplatsen!

Kartläggning av brandriskerna kallas riskinventering och omfattar bl a:
 • Verksamhetens risker för brands uppkomst
 • Verksamhetens risker vid brands uppkomst

Fortsätt läsa Förebyggande brandskyddsarbete

Lagar och regler kring brandskydd

Regler kring brandskydd

På en byggarbetsplats förekommer hantering av brandfarliga ämnen och material samt en vissa arbeten som innebär särskild risk för uppkomst av brand, s k Heta arbeten.
Arbetsmiljöverket utfärdar lagar och regler för hur brandskyddet skall fungera på en arbetsplats. Brandskyddsföreningen arbetar med utbildning och information om systematiskt brandskyddsarbete.

Regler som styr brandskyddsarbetet för organisationer, bl a byggföretag och enskilda, t ex husägare finns i lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Ytterst gäller lagen om ksydd mot olyckor.

Fortsätt läsa Lagar och regler kring brandskydd