Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Lagar och regler kring brandskydd

Regler kring brandskydd

På en byggarbetsplats förekommer hantering av brandfarliga ämnen och material samt en vissa arbeten som innebär särskild risk för uppkomst av brand, s k Heta arbeten.

Arbetsmiljöverket utfärdar lagar och regler för hur brandskyddet skall fungera på en arbetsplats. Brandskyddsföreningen arbetar med utbildning och information om systematiskt brandskyddsarbete.

Annonsplats

Regler som styr brandskyddsarbetet för organisationer, bl a byggföretag och enskilda, t ex husägare, finns i lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Ytterst gäller lagen om skydd mot olyckor.

Annonsplats
Lagen om skydd mot olyckor omfattar bland annat:
 • kommunens och statens skyldigheter och ansvar att förebygga och begränsa skador till följd av olyckor.
 • enskilda personers och företags, inklusive husägares och hyresgästers, ansvar gällande främst brandskydd, t ex för att vidta och bekosta åtgärder som kan förhindra brand samt begränsa de skador som en eventuell brand kan orsaka.
 • krav på ägare av vissa byggnader att upprätta en skriftlig redogörelse över brandskyddet i byggnaden.

Förordningar och föreskrifter

Förordningen SFS 2003:789:
 • innehåller mera detaljer och bemyndigar Räddningsverket att utfärda föreskrifter för hur lagen skall tillämpas.
Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2003:10:
 • redovisar vilka objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse över brandskyddet och beskriver omfattningen och innehållet i redogörelsen.
Allmänna råd från Statens Räddningsverk (SRV):
 • allmänna råd om skriftlig redogörelse SRVFS 2004:4
 • allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS2004:3
 • allmänna råd om brandvarnare i bostäderSRVFS 2004:2

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt SRVFS 2004:3 Allmänna råd skall innehavare och ägare av byggnader och andra anläggningar bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Framförallt skall följande ingå i det systematiska brandskyddsarbetet:
 • ansvaret för brandskyddsarbetet kartläggas
 • vidtagna brandskyddsåtgärder beskrivas
 • de som medverkar i brandskyddsarbete förstå och följa brandskyddssystemet.
 • det systematiska brandskyddsarbetet vara dokumenterat och utgöra underlag för det praktiska brandskyddsarbetet i en byggnaden eller verksamhet.
Annonsplats

.

Annonsplats