Upphandlings- och entreprenadformer

Upphandling av bygg- och anläggningsarbeten

Innan en byggentreprenad påbörjas skrivs ett avtal (entreprenadkontrakt) mellan byggherren/beställaren (som ofta är fastighetsägaren) och det byggföretag  (entreprenör) som skall utföra bygget eller anläggningsprojektet (entreprenaden).

Beställaren kan välja mellan olika entreprenadformer beroende på hur stor del och ansvar denne vill ta för projektering och de olika delarna av entreprenaden.

Byggherren väljer upphandlingsform

Hur entreprenadformen i ett byggprojekt kan definieras hänger ihop  med upphandlingform, inbördes avtals- och ansvarsförhållanden mellan olika aktörer i projekten hänger ihop.

Avtalsparter i en entreprenad kan vara:

 • byggherre,
 • projektörer, konsulter,
 • byggföretag (AB, ABT),
 • under- och sidoentreprenörer.

Upphandlingsformer för entreprenader

Inom entreprenadjuridiken definieras två huvudsakliga upphandlingsformer för ett bygg- och anläggsningsprojekt:

 • Totalentreprenad
 • Utförandeentreprenad

Totalentreprenad

 • Ett byggföretag anlitas att ansvara för hela projektet – både projketering och genomförande.
 • inklusive de konsulter och specialentreprenörer som behövs i projektet.
 • Byggherren skriver entreprenadavtal med med en s k  totalentreprenör (TE)
 • TE ansvarar för projekteringen och att handla upp konsulter för att ta fram  bygghandlingar och -ritningar samt för upphandling och samordningen av alla delar, under- och sidorentreprenörer.
 • ABT är det standardavtal som brukar åberopas i entreprenadkontraktet för en totalentreprenader. (se nedan)

Utförandeentreprenad

 • Byggherren ansvara för projekteringen och anlitar själv de arkitekter, konstruktörer och andra projektörer (konsulter) som tar fram bygghandlingar.
 • Byggherren anlitar och avtalar sedan direkt med de företag som skall genomföra byggprojektet dvs byggentreprenören och ibland även med sidoentreprenörer beroende på entreprenadform.
 • AB är det standardavtal som brukar åberopas i entreprenadkontraktet för en utförandeentreprenader. (se nedan)

Entreprenadformer – utförandeentreprenad

De entreprenadformer som definieras inom begreppet utförandeentreprenad är:

 • Generalentreprenad (GE)
 • Delad entreprenad (DE)
Generalentreprenad (GE)

Om utförandenetreprenaden är en generalentreprenad  innebär det att byggentreprenören (GE) är huvudentreprenör och i sin tur har ansvar för att anlita underentreprenörer (UE), t ex VVS och el.

Generalentreprenören ansvara för sina underentreprenörer och för samordning av deras arbeten.

ABU är det standardavtal som normalt används i byggbranschen när generealentreprenören skriver avtal med sina underentreprenörer.

Delad entreprenad (DE)

Om utförandenetreprenaden är en delad entreprenad innebär det att byggherren anlita och skriva avtal med flera entreprenörer, s k sidoentreprenörer som genomför olika delar av projektet, t ex bygg, VVS, el och olika specialentreprenader.

Byggherren är då beställare till sidoentreprenörerna och ansvarar för samordning av dessa. Samordningsansvaret kan avtala bort till exempelvis den byggentreprenör som har störst del i projektet.

Ansvarsförhållanden i byggprojekt

I praktiken kan det förekomma olika varianter och kombinationer av de olika upphandlings- och entreprenadformerna. Det viktiga är att förstå hur dessa påverkar ansvarsförhållanden i ett projekt och venm som har avtal med vem.

Ansvarasförbindelser gäller mellan de som skrivit ett avtal med varandra. Den som i sin tur beställt och skrivet ett avtal med t ex en underentreprenör har ansvar gentemot sin egen beställare även för underentreprenörens arbeten.

Ansvarsförhållanden vid olika upphandlings- och entreprenadformerna:

 • I en totalentreprenad har byggföretaget (TE) helhetsansvar för projektet gentemot sin beställare (byggherren), medan konstruktörer och underentreprenörer har TE som sin beställare och ansvarar därför gentemot TE.
 • I en utförandedenetreprenad i form av en generalentreprenad har generalentreprenören (GE), som ofta är ett byggföretag, ansvar gentemot byggherren för genomförandet under byggskedet medan byggherren har ansvar för att ta fram ritningar och andra bygghandlingar  samt för att samordna projektörenas arbeten.
 • I en utförandedentreprenad i form av en delad entreprenad (DE) har byggherren ansvar för både projektering och byggskedet. Byggherren är beställare av olika delar av projektet och samordning av sidoentreprenaderna.

Varje entreprenör kan i sin tur handla upp underentreprenörer som de själva ansvara för.

Byggbranschens standardavtal

AB-avtalen kallas de avtal som byggbranschen tagit fram för att underlätta och undvika missförstånd vid kontaktskrivning och avtal i byggandet.

AB är förkortning för Allmänna Bestämmelser. Exempel på standardavtal:

 • AB 04 – Allmänna Bestämmelser Utförandeentreprenad.
 • ABT 04 – Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad.
 • ABU 07 – Allmänna Bestämmelser Underentreprenader.
 • ABTU 07 – Allmänna Bestämmelser Underentreprenader på totalentreprenad (s.k. totalunderentreprenaderTE)
 • ABA99 – Allmänna Bestämmelser Maskinentreprenad
 • ABS 05 – Allmänna Bestämmelser Småhusentreprenad (brukar gälla vid byggkontrakt med privatpersoner/konsumenter)
 • STÄLLNING 19  (f.d. ABSE 02) – Allmänna Bestämmelser Ställningsentreprenad (avser uthyrning och montage av byggnadsställningar)
 • ABM 07 – Allmänna Bestämmelser Materialleveranser
 • ABK 96 – Allmänna Bestämmelser Konsultuppdrag

Siffrorna efter förkortningar för standardavtalet anger det år de senaste reviderades.  OBS! Listan ovan är inte alltid uppdaterad. Senare versioner kan förekomma.

 • De nyaste versionerna av AB-bestämmelserna för en entreprenad gäller först sedan de avtalats, dvs åberopats i ett enterprenadkontrakt.
 • Om ett entreprenadavtal ingåtts strax före en revidering av standardavtalet gäller alltså fortsatt den äldre verisonen för just det projektet (om den åberopats i avtalet).

För flera specialentreprenader som undertak, lösfyllnad, håltagning mm finns särskilda underentreprenadsavtal (ABU) framtagna.

Byggbranschens avtal och standardavtal

Källor och länkar

Upphandlingsstrategier (Byggherrarna)
Effso Tools/Entreprenad (Effso)
Om offentlig upphandling (Upphandlingsmyndigheten)
Totalmetodiken (Byggherrarna)
Byggprojektets organisation (Byggledarskap)
Upphandlings- och entreprenadformer (Wimert Lundgren Advokatbyrå)

Lagen om offentlig upphandling