Upphandlings- och entreprenadformer

Upphandling av bygg- och anläggningsprojekt

Innan en byggentreprenad påbörjas skrivs ett avtal (entreprenadkontrakt) mellan byggherren/beställaren (som ofta är fastighetsägaren) och det byggföretag  (entreprenör) som skall utföra bygget eller anläggningsprojektet (entreprenaden).

Beställaren kan välja mellan olika entreprenadformer beroende på hur stor del och ansvar denne vill ta för projektering och de olika delarna av entreprenaden.

Byggherren väljer entreprenad- och upphandlingsform

Totalentreprenad (TE)

 • Ett byggföretag anlitas som ansvara för hela projektet inklusive de konsulter och specialentreprenörer som behövs i projektet.
 • Byggföretaget som skriver kontrakt med byggherren kallas för totalentreprenör (TE)
 • TE ansvarar för projekteringen och att handla upp konsulter för att ta fram  bygghandlingar och -ritningar samt för upphandling av del-/underentreprenörer.

Generalentreprenad (GE)

 • Byggherren ansvara för projekteringen och handlar upp de arkitekter och konsulter som tar fram bygghandlingar sedan anlitas en byggentreprenör.
 • Byggentreprenören (GE) som är huvudentreprenör har i sin tur har ansvar för att anlita en del underentreprenörer, t ex VVS och el.

Delad entreprenad (DE)

 • Byggherren anlita och skriva kontrakt själv med samtliga entreprenörer i projektet, t ex bygg, VVS, el och  specialentreprenader.
 • Byggherren är då beställare till alla delar i projektet, dvs båda till konsulter och de flesta entreprenörer i byggprocessen. Någon entreprenör kan fortfarande i sin tur anlita en underentreprenör.
 • Byggherren har ansvaret för att planera och samordna projektering och byggnadsarbetena.

Läs mer: Byggprojektets organisation

Ansvarsförhållanden i byggprojekt

I praktiken kan det förekomma olika varianter på upphandlings- och entreprenadformerna. Det viktiga är att förstå hur dessa påverkar ansvarsförhållanden i ett projekt.

Ansvarsförhållanden i de tre vanligaste entreprenadformerna sammanfattas nedan:

 • I en totalentreprenad har byggföretaget (TE) helhetsansvar för projektet och gentemot sin beställare, dvs byggherren, medan konstruktörer och underentreprenörer har TE som sin beställare.
 • I en generalentreprenad har byggföretaget (GE) samma ansvar för byggskedet som en totalentreprenör. Skillnaden är att att byggherren har ansvar för att ta fram ritningar och andra bygghandlingar  samt för att samordna arkitektens och konsulternas uppdrag.
 • I delad entreprenad (DE) har har byggherren ansvar för både projektering och entreprenad, dvs byggprocessen. Byggherren är beställare av samtliga delar av entreprenaden delar och varje delentreprenör ansvarar därför direkt gentemot byggherren.

Byggbranschens standardavtal

AB-avtalen kallas de avtal som byggbranschen tagit fram för att underlätta och undvika missförstånd vid kontaktskrivning och avtal i byggandet. AB är förkortning för Allmänna Bestämmelser.

Exempel på standardavtal:
 • AB 92 och AB 04 – Allmänna Bestämmelser Utförandeentreprenad (92 och 04 är de årtal som bestämmelserna började gälla dvs 1992 respektive 2004).
 • ABT 94 – Allmänna Bestämmelser Totakentreprenad
 • ABU 07 och ABU 04- Allmänna Bestämmelser Underentreprenader
 • ABTU 07 – Allmänna Bestämmelser Underentreprenader på totalentreprenad (s k ”totalunderentreprenader”)
 • ABA99 – Allmänna Bestämmelser Maskinentreprenad
 • ABS 05 – Allmänna Bestämmelser Småhusentreprenad (brukar gälla vid byggkontrakt med privatpersoner/konsumenter)
 • ABSE 2002 – Allmänna Bestämmelser Ställningsentreprenad (uthyrning och montage av byggnadsställningar)
 • ABM 07 och ABM92 – Allmänna Bestämmelser Materialleveranser
 • ABK 96 – Allmänna Bestämmelser Konsultuppdrag

För specialentreprenader som undertak, lösfyllnad, håltagning mm finns också särskilda underentreprenadsavtal (ABU) framtagna.

Källor och länkar

Upphandlingsstrategier (Byggherrarna)
Effso Tools/Entreprenad (Effso)
Om offentlig upphandling (Upphandlingsmyndigheten)
Totalmetodiken (Byggherrarna)
Byggprojektets organisation (Byggledarskap)
Upphandlings- och entreprenadformer (Wimert Lundgren Advokatbyrå)

.