Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg som hjälper företagen att arbeta så miljövänligt som möjligt.

  • Miljöledningssystemet beskriver företagets miljömål och rutiner.
  • Miljöledningssystemet sammankopplas med bl.a företagets kvalitetssystem.

Checklistor och mallar används för att säkerställa och dokumentera olika moment under byggprocessen.

Annonsplats

ISO 14001 och  EMAS

Företag som har ett välfungerande miljöledningssystem kan certifiera sig enligt t ex standarden ISO 14001 för miljö- och kvalitetsledningssystem eller registreras enligt EMAS-förordningen.

  • En certifiering innebär att en godkänd certifieringsrevisor, alternativt EMAS-kontrollant, godkänt företagets miljöledningsystem.
  • I samband med certifiering kontrolleras att ledningssystemet som företaget byggt upp följer den aktuella standarden.
  • Efter certifiering utförs löpande kontroller och revisioner för att förbättra systemet och för att säkerställa att ISO-standarderna följs.

Miljöledningsystem i byggbranschen

De större byggföretagen och flera av materialföretagen samt byggkonsulterna har miljö- och kvalitetsledningssystem. Många av dessa är också certifierade enligt ISO-standarden.

Miljöledningssystemet kan ses som ett hjälpmedel:

  • Ett miljöledningssystemet består i praktiken av en massa rutiner som skall följas vid planering, genomförande och uppföljning av t ex ett byggprojekt.
  • Att följa dessa rutiner är i sig ingen garanti för att företaget verkligen producerar de mest miljövänliga produkterna. Då krävs också personligt engagemang och kunskap.
Annonsplats

Medvetenheten och kompetensen kring miljöfrågorna har ökat och alla kan arbeta miljövänligt oavsett om företaget har ett miljöledningssystem eller ej!

Annonsplats

Kostnader för miljöledningssytem

Att driva ett systematiskt miljöarbete är kostsamt och inte lika lätt för fåmansföretag att administrera.

På större företag finns det folk anställda för att arbeta med enbart miljö- och kvalitetsfrågor. De många små företagen i byggbranschen har inte samma resurser att kunna certifiera sig eller att arbeta in omfattande administrativa rutiner och system i det dagliga arbetet.

Läs mer:

Annonsplats