Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg som hjälper företagen att arbeta så miljövänligt som möjligt.

  • Miljöledningssystemet beskriver företagets miljömål och rutiner.
  • Miljöledningsystemet sammankopplas med bl a företagets kvalitetssystem.

Checklistor och mallar används för att säkerställa och dokumentera olika moment under byggprocessen.

Annonsplats

ISO 14001 och  EMAS

Företag som har ett välfungerande miljöledningssystem kan certifiera sig enligt t ex standarden ISO 14001 för miljö- och kvalitetsledningssystem eller registreras enligt EMAS-förordningen.

  • En certifiering innebär att en godkänd certifieringsrevisor, alternativt EMAS-kontrollant, godkänt företagets miljöledningsystem.
  • I samband med certifiering kontrolleras att ledningssystemet som företaget byggt upp följer den aktuella standarden.
  • Efter certifiering utförs löpande kontroller och revisioner för att förbättra systemet och för att säkerställa att ISO-standarderna följs.

Miljöledningsystem i byggbranschen

De större byggföretagen och flera av materialföretagen samt byggkonsulterna har miljö- och kvalitetsledningssystem. Många av dessa är också certifierade enligt ISO-standarden.

Annonsplats

Miljöledningsystemet bör främst ses som ett hjälpmedel:

  • Ett miljöledningsystemet består i praktiken av en massa rutiner som skall följas vid planering, genomförande och uppföljning av t ex ett byggprojekt.
  • Att följa dessa rutiner är i sig ingen garanti för att företaget verkligen producerar de mest miljövänliga produkterna. Då krävs också personligt engagemang och kunskap.

Kostnader för miljöledningssytem

Att driva ett systematiskt miljöarbete är kostsamt och inte lika lätt för att dessa fåmansföretag. På större företag finns det folk anställda för att arbeta med enbart miljö- och kvalitetsfrågor. De många små företagen i byggbranschen har inte samma resurser att kunna cerifiera sig eller att arbeta in omfattande adminstrativa rutiner och system i det dagliga arbetet.

Medvetenheten och kompetensen kring miljöfrågorna har ökat och alla kan arbeta miljövänligt oavsett om företaget har ett miljöledningssystem eller ej!

Slutproduktens miljöpåverkan

För byggmaterialtillverkarna gäller det att se till att utsläpp och annan miljölpåverkan är så liten som möjligt från det att råvaran utvinns, till produktion och transport ut till bygghandel och byggarbetsplatser.

Miljöpåverkan under byggtiden kan vara t ex användning av el och energi för maskiner och transporter samt genom (emissioner) utsläpp av avgaser, byggdamm och buller från byggarbetsplatsen.

Ett miljövänligt byggande kräver kompetens

För byggbranschen krävs att företagen och deras anställda har kunskaper och tillgång till information och beslutsunderlag. Då kan var och en ta kvalificerade och miljövänliga beslut och samtidigt följa de rutiner som föreskrivs enlgt företagens ledningssystem.

Helhetsperspektiv på miljöpåverkan

För byggandet som helhet är det ofta miljöpåverkan som sker under byggtiden samt under byggnadens livstid som är avgörande.

Kunskap samt god planering och projektering viktigt för att uppfylla miljömålen och kraven på hållbart byggande.

Annonsplats

Beslut och utförande under byggtiden är också viktigt. Att de byggmaterial som används tillsammans bidrar till en välfungerande och hållbar byggnad. Det räcker ofta inte att enbart titta på varje enskilt byggmaterial och dess miljöpåverkan.

 

Annonsplats