Upphandling av anläggningsprojekt

Upphandling av ett anläggningsprojekt innebär ofta att beställaren begär in offerter från olika entreprenadföretag. Proceduren är samma som vi upphandling av byggprojekt.

Upphandlingsprocessen kan starta med att beställaren tar fram ett förfrågningsunderlag (FU) som innehåller förutsättningar för att entrepreören ska kunna bedöma kostnaderna för att genomföra projektet.

Annonsplats

I anbudsförfarandet skickar byggherren ut förfrågningsunderlag till flera företag där för att frågar efter priset för att genomföra projektet.

Förfrågningsunderlaget kan innehålla översiktliga ritningar och beskrivningar samt anvisningar om hur beställaren vill att anbudet ska utformas. Beroende på entreprenad- och upphandlingsform kan handlingarna som skickas tilll anbudsgivarna var mer eller mindre detaljerade. Om upphandling av entreprenör görs efter att projektet planerats och projekterats eller om upphandling görs innan projekteringen gjorts klart

Vid beställarens utvärdering av anbud är inte enbart priset (anbudssumman) som  avgör vilket företag som ska anlitas. Kvalitet, metoder, erfarenhet, kompetens mm kan påverka valet av entreprenör.

Annonsplats

Det är viktigt att informera anbudsgivarna om vilka kriterier som är viktiga och som kommer att bedömas vid beställarens genomgång av anbuden. På så sätt kan anbudsgivaren försäkra sig om att de redovisar och beräknar projektet efter dessa förutsättningar

Lagen om offentlig upphandling

För att undvika att staliga verk eller kommuner (offentliga sektorn) inte ska slösa med skattemedel vid inköp och upphandling finns lagen om offetlig upphandling.

Trafikverket och andra myndigheter måste följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär att vissa rutiner måste följas i syfte att erhålla god kvalitet till ett konkurrensmässigt pris.

LOU skyddar både anbudsgivare (leverantör och entreprenörer) mot oseriös konkurrens och skattebetalarna mot slöseri med skattemedel i form av kostsamma investeringar i dålig teknik/kvalitet.


Lagen om Upphandling inom Försörjningssektorerna

Vid upphandling inom områdena vatten, energi, transporter mm kan även Lagen om Upphandling inom Försörjningssektorerna (LUF) bli aktuell.


Tillsynsmyndighet för offentlig upphandling

  • Konkurrensverket är tillsynsmyndighet enligt LOU och har ansvar för att kontrollera att lagen efterföljs.
  • Upphandlingsmyndigheten utfärdar riktlinjer för hur LOU ska tillämpas.

Läs mer:

Entreprenaden

Juridik för byggare

Väg- och anläggningsarbete

Källor bl.a:

Konkurrensverket

Trafikverket

Upphandlingsmyndigheten

Annonsplats