Entreprenad – Byggskede

Byggskedet benämns ofta utförandeskedet eller entreprenadskedet.

  • Under byggskedet ägs projektet, dvs hela entreprenaden, av den som beroende av entreprenadform har tecknat entreprenadkontrakt med byggherren och det yttersta ansvaret för byggprocessen, t ex av en totalentreprenör (TE).
  • När bygget är färdigt lämnas entreprenaden över till byggherren/beställaren. Detta kallas för överlämnande av entreprenad.

Entreprenadformer

De tidigare dominerande entreprenadformerna generalentreprenad och totalentreprenad har i allt högre grad ersatts med delade (och mycket delade) entreprenader vilket i sin tur påverkar både antal arbetsgivare med personal på arbetsplatsen och kraven på samordning och kommunikation i projekten.

Annonsplats

Planeringen av byggprojektet

För att personal, material och maskiner skall kunna samsas på byggarbetsplatsen måste arbetet planeras både i tid och rum. Vidare måste materialen som kommer till bygget skyddas mot skador och fukt samt stöld.

Genomförande  av entreprenaden

Det är vanligt att både tidplaner och annan planering måste ändras under byggets gång. Varje byggprojekt har sina uppföljnings- och mötesrutiner.

Annonsplats

Besiktning och överlämnande

När entreprenadarbetena är klara görs en okulär  besiktning av utsedd och opartisk besiktningsman.

Annonsplats

När entreprenaden blivit godkänd av besiktningsmannen överlämnas den till byggherren. Entreprenören äger då inte längre entreprenaden.

Läs mer:

Annonsplats