Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla byggföretag skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det skall finnas skyddsombud och/eller en arbetsmiljöansvarig på företaget. Dessutom skall företag med mer än 50 anställda ha en särskild skyddskommitté.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär:
  • Förebyggande planering och åtgärder, t ex information
  • Uppföljning och förbättringar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöverket i ett företag är en ständigt pågående process.

Annonsplats

I byggbranschen ligger det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppföljningar av arbetsmiljöarbetet i huvudsak i projekten.

  • Rutiner för implementering, samordning och uppföljning är viktiga.
  • Arbetsberedning kan vara lämplig form för detta istället för att hantera arbetsmiljöfrågorna separat från övriga kvalitets och kompetensaspekter.
Arbetsmiljöverkets film om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM:

Förebyggande och systematik

Det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att lära av tillbuden – och på så sätt förebygga nya tillbud och olyckor med skador som följd.

Annonsplats

Den stora andelen av olyckor och incidenter/tillbud resulterar dock främst mindre allvarliga skador eller inga skador alls.

Det är viktiga är:

  1. att lära av alla dessa tillbud
  2. att skapa ett system för inrapportering, dokumentation
  3. att återkoppla för att hela lära organisationen ska lära sig att planera och genomföra arbetet och samtidigt undvika att liknande risker och situationer uppstår i framtiden

Ett företag som vill arbeta förebyggande måste arbeta fram rutiner som passar de egna arbetsplatserna och det sätt man brukar organisera och fördela ansvaret på.

Samtidigt är det viktigt att involvera underentreprenörer och att även de har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Identifiering av och kunskap om riskerna är grundläggande

För att nå resultat och kunna vidta försiktighets mått krävs kännedom om olycksriskerna.

Genom att främja inrapporteringar av tillbud kan också medvetenheten och fokus på riskerna öka.

Handlingsplan som bygger på kända risker

En kartläggning av olyckor och tillbud kombineras med en i organisationen väl förankrad handlingsplan, som följs upp och med jämna mellanrum.

Läs mer:

Preventivt arbetsmiljöarbete

Särskilda risker

Byggarbetsplatsens arbetsmiljörutiner

Arbetsmiljöplan för byggarbetsplatsen

Annonsplats