Miljöpåverkan från anläggningsprojekt

Miljöpåverkan vid bygg- och anläggningsprojekt uppstår både under genomförandet av entreprenaden och när byggnaden eller anläggningen används samt när den skall renoveras, flyttas eller rivs.

Miljöpåverkan innebär ofta ett hot mot klimatet på lång sikt och om klimatet förändras kan varaktigt kan det få negativa effekter på djur, växtlighet, mark, vatten, geologi och natur på ett sätt som kan påverka människors livsvillkor på flera olika platser på jorden.

Annonsplats

Miljöpåverkan kan ske på global nivå, t ex utsläpp som påverkan ozonlagret och därmed hela jordklotet och på lokalnivå i form av störningar för grannar eller för naturområden i närheten av projektet.

Viss miljöpåverkan från anläggningsprojekt innebär – förutom långsiktiga störningar på naturen eller klimatet – även hälsofara för människor i närheten, t ex damm, avgaser men också buller.

Beställarnas miljökrav

Beställare av anläggningsprojekt är ofta kommuner och myndigheter som har höga krav på hur de man anlitar arbetar med projekten för att undvika onödig miljöpåverkan. Balnd annat

Annonsplats

Trafikverket, som är beställare av de flesta stora infrastrukturprojekt, arbetar aktivt med miljöfrågor i sina projekt och med utveckling av sina koncept. Trafikverket ställer också höga krav på de som skall genomföra infrastrukturprojekten år dem.

Läs mer: Trafikverkets miljöfokus

Faktorer som påverkar miljön i projektet

Exempel på miljöpåverkan vid anläggningsprojektets genomförande:
 • utvinning av anläggningsmaterial, sten och grus.
 • transporter av material, utsläpp och användning av bränsle och el,
 • buller, damm och vibrationer från arbetsredskap, som påverkar både människor och djur i omgivningen.

Exempel på miljöpåverkan vid driften av en anläggningen, t.ex. en väg:

 • fordonstrafik och utsläpp
 • buller från trafiken
 • vilda djur kan inte vandra fritt och passera vägen utan risk att bli påkörd
 • reparationsarbeten
 • underhållsarbeten t ex sopning.

Planering för minskad miljöpåverkan

Beslut i tidigt skede påverkar den långsiktiga miljöpåverkan av ett investeringsprojekt. Tidigt skede är innan entreprenaden upphandlas och innan anläggningsarbetena påbörjas.

Underlag för planering

Lagstiftning
De lagar som styr planering, lokalisering av bygg- och anläggningsprojekt är bl.a:

 • Plan- och Bygglagen,
 • Miljölagstiftningen.

Lag och rätt i byggbranschen

Översiktsplaner och regional planering
Vid översiktlig planering av infrastrukturen i stort, tas hänsyn till hur vägsträckor förläggs för att minska ingrepp i naturen och störningar för människor.

Klimat- och hållbarhetsmål
Många länder,  företag och myndigheter har satt upp hållbarhets- och klimatmål som integreras i verksamheterna.

 • Företagens miljö- och klimatmål syftar till att styra arbetet inom deras organisationer och inom samarbetspartners verksamheter för att värna om miljön och klimatet i arbetet och i projekten.
 • Hållbarhetsmål för bygg- och anläggningsbranschen kan omfatta flera saker förutom miljö och klimat, t ex ekonomiska, kulturella och sociala aspekter.

Natur och djurliv
För djur och natur kan det vara andra faktorer som ibland är svåra att förutse, t ex:

 • ekosystemet förändras, t ex av grundvattenförändringar, förändrad växtlighet eller föroreningar
 • djur blir störda och tvingas flytta på sig eller att deras på naturliga vandringsleder och häckningsplatser försvinner.

Genomförandeskedet
Miljöstörande faktorer för människor och djur är bl.a. damm, avgaser, buller och andra föroreningar. Det är viktigt att projektets genomförande planeras både så att denna typ av störningar och miljöpåverkan –  liksom långsiktig påverkan på miljö och klimat – kan undvikas.

Utvärdering inför beslut

Genom att analysera olika scenarier och hur de förväntas påverka miljön på kort sikt (under projektets genomförande) och på lång sikt (under vägens livslängd) kan medvetna beslut tas. Ofta beslut som kan förväntas ge  minst negativa effekter.

Lokalisering och sträckning
Både vägens alternativt järnvägens längd och ingrepp i naturen är viktiga miljöfaktorer. Kortaste möjliga transportsträcka för trafikanter måste ofta vägas mot olägenheter för omgivningen, säkerhetsfaktorer och ingrepp i naturen.

 • Miljöpåverkan och klimatbelastning för vägprojekt kan under tidigt skede i planeringen analyseras och jämföras för olika utföranden och dragningar av en vägsträcka.
 • På liknande sätt bedöms lokaliseringen av en flygplats där omgivande miljöer och verksamheter kontra flygplatsens och flygtrafikens påverkan.

Livscykelanalys – miljöpåverkan under anläggningens livstid
För större projekt kan en livscykelanalys göras för att bedöma anläggningen totala miljöpåverkan under hela dess livslängd.

LCA – Livscykelanalys är ett verktyg som kan underlätta beslut och prioriteringar innan ett projekt planeras, projekteras och upphandlas.

Exempel på faktorer vid bedömning av en anläggnings totala miljöpåverkan:

 • lokalisering av anläggningen, dvs. var man väljer att placera en anläggning, t ex en vägsträcka, med hänsyn till ingrepp i landskapet och med hänsyn till natur och djurliv
  genomförande av projektet, t ex val av material- och hur miljöpåverkan ser ut under byggskedet
 • användning av byggnader och anläggningar, t ex utsläpp och energianvändning från de som använder anläggningen, t ex en väg

Ju mer underhållskrävande en anläggning är desto mer miljöpåverka och användning av resurser bl a energi, råvaror/material under dess livslängd.

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning är en metod för att genomföra bedömningar av ett projekts miljöpåverkan. I vissa projekt är det obligatoriskt att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning:

 • Om länsstyrelsen bedömer att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i miljöbalken, tas fram.
 • För övriga projekt görs en miljöbeskrivning.

En miljökonsekvensbeskrivning brukar ta hänsyn till följande:

 • Projektets miljöpåverkan under genomförande
 • Anläggningens, t ex vägens, miljöpåverkan under driftsfasen
 • Påverkan på natur, kultur och landskap som är viktiga att bevara för djur samt för människors hälsa och välbefinnande.
 • Vägar och järnvägar som riskera att bilda barriärer (hinder) för djur och människor att ta sig förbi – utan risk.
 • Trafiken orsakar störningar genom bland annat buller,
 • Värdefulla miljöer och kulturarv som inte får skadas eller försvinna helt.

Överklaganden av infrastrukturprojekt

Vissa beslut om vägar, järnvägar och flygplatser kan överklagas av dem som anser sig bli störda eller som anser att projektet kommer att få negativa konsekvenser för naturområden, djurliv eller lantbruk. Miljödomstolen hanterar ofta sådana ärenden. Besluten som tas efter överklagan påverkan om och hur projektet kan fortskrida.

Begränsa miljöpåverkan under entreprenaden

Miljöpåverkan från materialanvändning kan minskas genom god planering av genomförandet, styrning och tydlig information.

Exempel på åtgärder som kan minska miljöbelastningen:

 • Begränsa energianvändning under entreprenaden.
 • Materialval och materialhantering:
  • undvika att slösa på nya material och råvaror
  • återbruka där det är möjligt t ex återfyll med massor från projektet (om de inte innehåller miljöfarliga ämnen)
   sanera förorenad jord
  • välja råvaror, framställningsmetoder och transporter/transportavstånd med hänsyn till miljö och utsläpp
  • undvika onödiga transporter och materialförflyttningar
 • Användning av arbetsfordon:
  • använda miljövänliga fordon med låga utsläpp och bullernivåer
  • använda miljövänliga drivmedel
  • förebygga spridning av damm och föroreningar
  • undvika tomgångskörning

Materialanvändning

Materialanvändningen och hantering av massor påverkar miljön genom utvinning av råvara samt energianvändning och utsläpp vid transporter.

Genom att planera logistiken för schaktmassor och nya råvaror som skall fraktas till och från arbetsplatsen kan miljöpåverkan begränsas. Ju färre och kortare transporter desto bättre.

Var och hur råvaror utvinns ur naturen är också en miljöfråga. Detta regleras bl. a i lagstiftningen kring täktverksamhet. Som entreprenör och anläggare kan du påverka genom att kolla upp varifrån materialet kommer, hur och var det bearbetas samt att transporterna inte blir onödigt långa.

Läs mer om materialval:  Byggmaterial

Arbetsfordon

Miljöpåverkan från arbetsfordon kan begränsas genom ett bra handhavande; hur fordonet körs och hur redskapen används. Planering av transporter för att undvika onödiga körning/användning av arbetsfordon.

Fordonet kan vara konstruerat för att inte bidra med onödig miljöpåverkan, t ex avseende drivmedel/bränsletyp och utsläppsnivåer.

Faktorer som kan påverka bränsleförbrukningen, framförallt vid körning på väg, är luftmotstånd och däcktryck.

Noggrann service och underhåll av arbetsmaskiner- och redskap samt regelbundet byte av slitdelar kan minska miljöpåverkan och påverka effektiviteten i arbetet.

Läs mer: Verktyg och maskiner

Annonsplats

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Vägen som arbetsplats

Annonsplats