Trafikverkets miljöfokus

Trafikverket arbetar med miljö- och en hållbarhetsfrågor utifrån sin roll som myndighet och beställare med ansvar för infrastrukturen i Sverige .


Informationen i denna artikel är från 2016 och syftar till att ge en allmän inblick i hur Trafikverket, i egenskap av beställare av infrastrukturprojekt, arbetar med övergipande mål och integrerar dessa i verksamheten, planering samt i upphandling av projekt.

För aktuell information Trafikverkets omfattande arbete med miljö och prioriteringar hänvisas till Trafikverkets hemsida (se länkar nedan)


Trafikverket arbetar bland annat med:

  • att aktivt strävar efter att förebygga klimat och miljöhot, onödig energianvändning och spridning av gifter.
  • att som beställare av vägar och järnvägar samt underhållsarbeten av dessa ställer krav på anlitade entreprenörer arbetar med mijöfrågorna och aktivt försöker begränsa mijöpåverkan.

Trafikverket arbetar också med utveckling av koncept för vägar och järnvägar med fokus på en hållbar utveckling.

Prioriterade miljöområden är bland annat:

  • energieffektivisering
  • minskade koldioxidutsläpp

Ett annat mijömål: Giftfri miljö innebär att förebygga läckage och spridning av farliga ämnen genom att begränsa farliga ämnen i material och varor som används i Trafikverkets projekt.

Miljöfokus i projekten

Strategier kring anläggningsprojektens miljöpåverkan

  • energi- och klimatmål integreras i investeringsprojekten.
  • klimatkrav ställs i upphandlingar av projekt.

Miljöutredning och planering

Inom Trafikverket har beslutats att alla projekt som innebär att en väg- eller järnvägsplan skall tas fram även skall ta hänsyn till förutsägbara påverkan på människors hälsa och på miljön beskrivas.

Miljökonsekvensbeskrivning
  • Om länsstyrelsen bedömer att ett projektet kan medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt kraven i miljöbalken, tas fram.
  • För övriga projekt görs en miljöbeskrivning.

Verktyg och hjälpmedel

Trafikverkets planeringshjälpmedel för att bedöma miljöpåverkan:

  • Klimatkalkyl är Trafikverkets modell för att beräkna energianvändning och klimatbelastning för t ex ett större vägprojekt. En klimatkalkyl ska upprättas för investeringsåtgärder över 50 miljoner kronor.
  • Geokalkyl, är ett annat av Trafikverket verktyg som används för att analysera olika alternativ och underlätta beslutsprocessen i tidiga skeden av projekten. Verktyget fokusera på masshanteringen och grundförstärkning.

Källor och länkar

Trafikverkets klimatarbete (Trafikverket)
Klimatkalkyl (Trafikverket)
Geokalkyl (Trafikverket)
Material och kemiska ämnen  (Trafikverket)

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?