Räddningstjänstens organisationen på en olycksplats

Räddningstjänstens standardrutiner och organisation i samband med en trafkolycka syftar till att effektivisera arbetet, arbeta säkert och se till att inga viktiga arbetsuppgifter glöms bort.

Var och en i räddningsteamet har en bestämd roll och uppgift under räddningsarbetet vid t.ex en trafikolycka. Denna tydliga ansvarsfördelning är viktigt framförallt i inledningsskedet av räddningsinsatsen.

Annonsplats

OBSERVERA

Denna artikel är ett exempel på hur polis och räddningspersonal kan vara organiserade i samband med en räddningsinsats vid trafikolycka.

  • Innehållet artikeln vänder sig till, väg- och anläggningsarbetare och andra, som kan komma i kontakt med olycksplatsen och räddningspersonal på plats.
  • För vägarbetare är det viktigt att känna till hur organisationen för en olycksplats ser ut och vem som har ansvar för vad.

Under tiden som räddningsinsatsen pågår är det räddningsledaren som bestämmer över det som sker på platsen.


Räddningsorganisation

Brandkårens organisation på en olycksplats

Annonsplats

Sjukvårdens organisation på en olycksplats

Polisens organisations på en olycksplats

Trafikverkets uppgift vid olyckor på väg

Skadeområdet

Skadeområdet etableras, avgränsas och delas in i zoner för räddningsarbetet och räddningspersonalens säkerhet:

Förbjuden zon
I förbjuden zon, t ex delar av en väg som inte hastighetsbegränsat eller spärrats av,  får personal normal inte vistas. Undantag kan dock vara om det behövs för att placera ut varningsutrustning i syfte att förhindra fler olyckor eller om det finns skadade personer i zonen

Het Zon
Inom het zon finns de fordon och personer som är inblandade i olyckan och som skall räddas. Här befinner sig de personer som aktivt arbetar med räddningsarbetet och ofta ställs krav på särskild skyddsutrustning utöver de krav som gäller varm zon. Zonen kan vara avgränsad genom trafikavstängning och av fasta vägräcken

Varm Zon
Övriga delar av skadeområdet där det finns risker med t ex trafik är varm zon och det krävs grundläggande skyddsutrustning för personal som befinner sig här.

Annonsplats

Kall zon
De platser där det i normalläge inte förväntas finnas någon trafik.

Efterarbeten

När räddningsinsatsen är avslutad återstår efterarbeten t ex sanering och dokumentation av skador på vägar och väganordningar.

  • Både räddningstjänst och polis har ansvar för att dokumentera på plats.
  • Trafikverket bedömer och rapporterar skador på väg, väganordningar och  infrastruktur.
Källor
  • Räddning vid trafikolycka – Informations- och utbildningsmaterial för räddningspersonal (MSB)
  • Säkerhet i vägtrafikmiljö (MSB)
Annonsplats