Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för att skapa en bild över den miljöpåverkan som en planerad verksamhet eller åtgärd  kan medföra för miljö, hälsa och hushållning med resurser.

Annonsplats

Miljöbalken (MB) reglerar arbetet med MKB och hur bedömning av en verksamhets eller åtgärds konsekvenser på miljön skall göras.

När krävs en miljökonsekvensbeskrivning?

En MKB ska normalt ingå i en ansökan om tillstånd för

 • Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
 • Vattenverksamhet,
 • Jordbruk och annan verksamhet,
 • Verksamheten eller åtgärder riskerar att skada områden som regeringen beslutat skall skyddas.

Miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken är i princip all verksamhet som medför olägenhet eller risk för skador på hälsa och miljö och som inte är högst tillfällig. För att kunna bedöma skaderisken finns gränsvärden för flera kända föroreningar och emissoner.

Annonsplats

I vissa fall kan en tillståndsmyndighet förelägga det företag  som avser bedriva verksamheten att göra en MKB trots att  verksamheten inte är tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Detta kan t ex vara  om det ii det enskilda fallet bedöms finnas  på risk för betydande föroreningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön

Vad skall en  miljökonsekvensbeskrivning innehålla?

En MKB ska beskriva en planerad verksamhets eller åtgärds:

 • effekter på människor, djur, luft, klimat, naturmiljö och kulturmiljö mm
 • påverkar hushållningen med mark, vatten, material, råvaror och energi.
 • bedömda effekter på människors hälsa och närmiljön.

Obligatoriska punkter i en MKB

Om en planerad verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan skall följande obligatoriska punkter finna med  i MKB:

 • en beskrivning av verksamheten, lokalisering, utformning och omfattning
 • en beskrivning av de åtgärder som planeras för att undvika skadliga verkningar ska undvikas
 • en beskrivning av hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden överträder miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken
 • de uppgifter som behövs för att bedöma den planerade verksamhetens eller åtgärdens  inverkan på människors hälsa, miljön samt hushållningen med resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra
 • en redovisning av alternativa lösningar för den planerade verksamheten eller åtgärden, t ex alternativa lokaliseringar eller utformningar samt konsekvenserna av dessa
 • en motivering varför ett visst alternativ har valts,
 • en beskrivning av konsekvenserna om verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd
 • en icke-teknisk sammanfattning

Anläggningsprojekts miljökonsekvenser

Exempel på verksamheter där en miljökonsekvensbeskrivning ofta behövs i är infrastrukturprojekt såsom anläggning av vägar och järnvägar. Miljöpåverkan som tas upp  en sådan mKB kan avse både byggandet, förvaltning och användning av anläggningen t ex en väg.

För anläggningar bedömt följande miljöaspekter som betydande:

 • Materialanvändning och avfallshantering under
  produktion och förvaltning.
 • Användning av farliga ämnen under produktion och drift
 • Transporter av jord och mineraliska massor under produktionen.
 • Energianvändning under förvaltningsskedet för bl.a. belysning.
 • Återvinning och uppgradering av befintliga material och minskad användning av nya råvaror bedöms kunna stora medföra miljövinster.
 • Anläggning av nya  väga och järnvägar innebär ofta:
  • ingrepp i  landskap, naturmiljöer, kulturarv  och människors närmiljö.
  • att barriärer skapas som hindrar djur och människor att ta sig fritt
  • trafikstörningar genom bland annat avgaser, buller och risk för olyckor
  • under produktion och underhåll av vägar och järnvägar förekommer ofta  störningar i form av trafikhinder, buller, tunga transporter av massor mm.

Trafikverkets miljöarbete och krav på entreprenader

 • Det högst prioriterade området  för Trafikverkets miljöarbete är energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp
 • Ett annat miljömål är Giftfri miljö som skalla eftersträvas genom att undvika använnding av farliga ämnen och förebygga läckage och spridning av farliga ämnen
 • Trafikverket ställer miljö och klimatkrav i sina upphandlingar, t ex
  • En klimatkalkyl ska upprättas för investeringsåtgärder över 50 miljoner kronor.
  • Farliga ämnen i material och varor som skall undvikas.

Trafikverkets arbete med MKB

När en väg- eller järnvägsplan tas fram ska projektets påverkan på människors hälsa och på miljön beskrivas.

 • Om länsstyrelsen bedömer att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i miljöbalken, tas fram.
 • För övriga projekt görs en miljöbeskrivning.
MKB process
Samrådsprocessen kring miljökonsekvensbeskrivning (Trafikverket)

Trafikverkets kalkylverktyg

Trafikverket har tagit fram olika kalkylverktygen; Klimatkalkyl och Geokalkyl, som skall underlätta beslutsprocessen och val mellan alternativa lösningar för projekten, Exempel på jämförelse och avvägningar:

Annonsplats
 • jämföra kostnader och klimatbelastning för alternativa dragningar av en vägsträcka .
 • väga masshanteringen mot behov av grundförstärkning för olika alternativ.
 • analysera energianvändning och klimatbelastning för t ex ett projekt.

Relaterat:

Miljö och energi

Miljöpåverkan från anläggningsprojekt

Annonsplats