Vägen som arbetsplats

Vägarbeten är arbeten som utförs på vägen, i vägen, vid vägen eller över vägen.

Alla vägarbetsplatser ska utformas och bedrivas så att varken vägarbetare eller trafikanter riskera att råka ut för en olycka. Detta kan göras på olika sätt för att passa varje enskilt projekt.

Annonsplats

Regler och riktlinjer för utformning av vägarbetsplatsens säkerhet bygger på erfarenhet, statistik och analyser av trafikanters beteende och reaktioner.

Olika typer av vägarbetsplatser

Trafikverket definierar tre typer av vägarbetstyper och arbetsplatser:

  • fast arbetsplats – arbetsplatsen är etablerad på samma plats eller vägsträcka under hel projektet och kännetecknas av att vägmärken står på marken
  • intermittenta arbeten – utförs ryckvis och förflyttas framåt, ibland utförs arbete med arbetsfordon och det är arbetsfordonet är skyltat
  • rörliga arbetsplatser – arbetet utförs kontinuerligt framåt från eller med ett arbetsfordon som är utrustat med varningslyktor

För samtliga typer av vägarbetsplatser gäller att förbipasserande trafikanter skall sänka hastigheten.

Säkerhet för trafikanter och vägarbetare

Annonsplats

Ansvariga för vägarbetsplatsen har också ansvar för säkerheten för trafikanter som passerar förbi arbetsplatsen.

Trafikanterna i sin tur har ansvar för att uppmärksamma och respektera skyltning, omdirigering, hastighetsbegränsning och omkörningsförbud. Det kan gälla både bil, cykel och fotgängare.

Ju bättre varningssystem och skyddsåtgärder som byggs upp desto säkrare för alla. Det allra säkraste är att leda om biltrafiken så att den inte passerar arbetsplatsen alls.

Tyvärr händer det att skyddsåtgärderna inte är tillräckligt bra utformade och att bilister inte uppmärksammar i tid eller att bilister helt enkelt struntar i skyltning och hastighetsbegränsningar.

Vägarbetarna är de som är mest oskyddade och utsatta när säkerheten inte är tillfredsställande:

Annonsplats

Personlig skyddsutrustning

Om varselkläder vid Trafikverkets vägarbetsplatser:

  • Varselplagg på överkroppen ska vara märkta med klass 3 och är minimikravet för alla arbetsplatser
  • Varselbyxor märkta med klass 2 skall användas vid dålig sikt, mörker eller dimma
  • Skydds- och varselkläder skall vara hela och rena och märkningen finnas kvar!

Beroende på typ av arbete kan annan skyddsutrustning krävas, t.ex. flamsäkra kläder, hjälm, hörselskydd, flytväst, reflexer

Läs mer:

Annonsplats