Vägen som arbetsplats

Vägarbeten är arbeten som utförs på vägen, i vägen, vid vägen eller över vägen.

Alla vägarbetsplatser ska utformas och bedrivas så att varken vägarbetare eller trafikanter riskera att råka ut för en olycka. Detta kan göras på olika sätt för att passa varje enskilt projekt.

Regler och riktlinjer för utformning av vägarbetsplatsens säkerhet bygger på erfarenhet, statistik och analyser av trafikanters beteende och reaktioner.

Säkerhet för trafikanter och vägarbetare

Ansvariga för vägarbetsplatsen har också ansvar för säkerheten för trafikanter som passerar förbi arbetsplatsen.

Trafikanterna i sin tur har ansvar för att uppmärksamma och respektera skyltning, omdirigering, hastightesbegränsning och omkörningsförbud. Det kan gälla både bil, cykel och fotgängare.

Ju bättre varningssystem och skyddsåtgäörder som byggs upp desto säkrare för alla. Det allra säkraste är att leda om biltrafiken så att dne inte passerar arbetaplatsen alls.

Tyvärr händer det att skyddsåtgärderna inte är tillräckligt bra utformade och att bilister inte uppmärksammar i tid eller att bilister helt enklet struntar i skyltning och hastighetsbegränsningar.

Vägarbetarna är de som är mest oskyddade och utsatta när säkerheten inte är tillfredsställande:

Olika typer av vägarbetsplatser

Trafikverket definierar tre typer av vägarbetstyper och arbetsplatser:

 • fast arbetsplats – arbetsplatsen är etablerad på samma plats eller vägsträcka under hel projektet och kännetecknas av att vägmärken står på marken
 • intermittenta arbeten – utförs ryckvis och förflyttas framåt, ibland utförs arbete med arbetsfordon och det är arbetsfordonet är skyltat
 • rörliga arbetsplatser – arbetet utförs kontinuerligt framåt från eller med ett arbetsfordon som är utrustat med varningslyktor

För samtliga typer av vägarbetsplatser gäller att förbipasserande trafikanter skall sänka hastigheten.

V3-principen för vägbyggen

Utformning av arbetsplatsen enligt V3-principen bygger på följande principer:

 1. Varna trafikanter:
  • Ju högre hastighetsbegränsning på vägen desto tidigare måste trafikanterna varnas med tydliga skyltar så att en sänkning av hastighet påbörjas i tid och tvärbromsningar undviks.
 2. Vägleda trafikanter:
  • Förbipassage skall kunna ske på ett säkert sätt för trafikanterna t ex med barriärer, markeringar samt buffert, säkerhets och skyddszoner utformade enligt anvisningar.
  • Fordonsuppställning samt in- och utfarter för arbetsfordon måste utformas på trafiksäkert sätt.
 3. Värna arbetare:
  • Skydda vägarbetare där trafiken passerar genom att säkerställa låg hastighet, utformning av skyddsanordningar, buffert- säkerhets- och skyddszoner samt varselkläder m.m.

Säkerhetsåtgärder

Exempel på säkerhetsåtgärder vid vägarbetsplatser:

 • Separera trafiken från vägarbetsplatsen:
  • Om möjligt – led om trafiken så att den inte passerar förbi arbetsstället.
  • Om trafiken inte kan ledas om och ta annan väg krävs anordningar som möjliggör att fordon kan passera förbi arbetsplatsen på ett säkert sätt.
  • Separera trafiken från arbetsplatsen med barriärer, markeringar och skyltar.
 • Särskild hänsyn och uppmärksamhet vid förbipasserande gång- och cykeltrafik.
 • Hastighetsbegränsningar för förbipasserande fordon.
 • Hastighetsbegränsande åtgärder t ex:
  • avsmalnande väg
  • gupp
  • chikaner (S-formade kurvor)
  • VMS-skyltar (som reglerar hastighet eller skickar varningstext)
 • Säkerställ:
  • Vägmärkens och varningsskyltars placering och tydlighet
  • Utformning av skyddsanordningar.
 • Utmärkning av arbetsfordon, skyddsfordon och varningsfordon för att trafikanterna lätt skall upptäcka dem.
 • Trafikreglering vid mötande trafik där trafiken måste släppas på växelvis i varje riktning.

Regler och ansvar för säkerheten

Ytterst är det byggherren ansvarar för säkerheten. Det innebär att byggherren/beställaren skall se till att det finns förutsättningar att arbeta på ett säkert sätt i projektet och utan att bryta mot t ex Arbetsmiljölagen och föreskrifter.

Byggherren/beställaren kan också sätta upp särskilda krav och regler för hur entreprenörens skall arbeta med säkerhetsfrågorna i deras projekt.

Trafikverket har tydliga regler kring hur säkerheten skall hanteras i deras vägprojekt.

Det är entreprenörens och varje yrkesarbetares ansvar att uppföra säkerhetsanordningar, följa rutiner och använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning.

Personligt ansvar

Vägarbetare skall göra en egen riskbedömning i varje situation t ex genom att fråga sig följande:

 • Syns jag väl?
 • Hur ser trafiksitatonen ut?
 • Hur är arbetsplatsen utformad med hänsyn till möjligheten att arbeta på ett säkert sätt?

Arbetsgivaren är skyldig att tillhandhålla rätt personlig skyddsutrustning. Som yrkesarbetare är man skyldig att använda den.

Personlig skyddsutrustning

Om varselkläder vid Trafikverkets vägarbetsplatser:

 • Varselplagg på överkroppen ska vara märkta med klass 3 och är minimikravet för alla arbetsplatser
 • Varselbyxor märkta med klass 2 skall användas vid dålig sikt, mörker eller dimma
 • Skydds- och varselkläder skall vara hela och rena och märkningen finnas kvar!

Beroende på typ av arbete kan annan skyddsutrustning krävas, t ex flamsäkra kläder, hjälm, hörselskydd, flytväst, reflexer

Källor och länkar

För din och trafikanternas säkerhet (Trafikverkets broschyr)
Trafikverkets nya säkerhetsregler för vägarbeten