Mark- och jordegenskaper

Markens egenskaper

Grundläggning och andra anläggningsarbeten utgår i från markens egenskaper. Dessa beror i sin tur avgörs av egenskaperna hos det jord- och bergmaterial i marken.

Annonsplats
Viktiga markegenskaper:
 • tjälfarlighet
 • kapillärsugning
 • bärighet
 • sättningsbenägenhet

Markundersökningar

Geotekniker undersöker vid behov jordlagren och bedömer behov av markförstärkning eller särskilda grundläggningsmetoder innan tunga byggnader eller anläggningar byggs.

Jordarter och -sammansättning, grundvattennivåer och markens vattengenomsläpplighet är faktorer som kan behöva kontrolleras.

Jordarter och egenskaper

Faktorer som påverkar jordens egenskaper, bl a:
 • Kornstorlek
 • Vatteninnehåll

Vattenhalten i jorden beror på kornstorlek och vidhäftning mellan kornen eftersom dessa faktorer avgör jordens vattengenomsläpplighet och vattenhållande förmåga (kapilläritet).

Annonsplats

Exempel på egenskaper efter material och kornstorlekar:

 • Finsand: Lera och silt är tjälfarliga och kapillärsugande, har mindre bärighet och är mer sättningsbenägna.
 • Mellansand: Sand och alla grövre kornstorlekar är inte tjälfarliga.
 • Grovsand: Grus och grövre block är kapillärbrytande, har stor bärighet och är mindre sättningsbenägna.

Jordarters bärighet

Jordens bärighet och hållfast beror på hur kornen hålls samman genom vidhäftning och friktion mellan kornen.

Friktionsjordar

I sand- och grusjordar ligger kornen i direkt kontakt med varandra, vilket skapar en viss friktion. Därför kallas dessa jordar för friktionsjordar.

Friktionskrafterna bidrar till att kornen håller ihop t ex i en hög av sand där inte alla korn/partiklar rinner ut till en plan yta.

Kohesionsjordar

I lerjordar omges varje partikel av vatten och ligger därmed skilda från varandra. Då kan friktion inte uppstå mellan partiklarna. Ändå håller partiklarna ihop. På fackspråk kallas lerjordar därför för kohesionsjordar.

Annonsplats

Kohesion kan var stark t ex:

 • Man kan hålla en spade med lera upp och ner och skaka den utan att leran släpper.
 • Man kan t o m gräva ett dike med lodräta väggar utan att leran rasar ner.

Kohesion uppstår genom att lerpartiklarna är elektriskt laddade och olika laddnig attraherar varandra, precis som magneter.


Annonsplats