Mark- och jordegenskaper

Markens egenskaper

Grundläggning och andra anläggningsarbeten utgår i från markens egenskaper. Dessa beror i sin tur avgörs av egenskaperna hos det jord- och bergmaterial i marken.

Viktiga markegenskaper:
 • tjälfarlighet
 • kapillärsugning
 • bärighet
 • sättningsbenägenhet

Markundersökningar

Geotekniker undersöker vid behov jordlagren och bedömer behov av markförstärkning eller särskilda grundläggningsmetoder innan tunga byggnader eller anläggningar byggs.

Jordarter och -sammansättning, grundvattennivåer och markens vattengenomsläpplighet är faktorer som kan behöva kontrolleras.

Jordarter och egenskaper

Faktorer som påverkar jordens egenskaper, bl a:
 • Kornstorlek
 • Vatteninnehåll

Vattenhalten i jorden beror på kornstorlek och vidhäftning mellan kornen eftersom dessa faktorer avgör jordens vattengenomsläpplighet och vattenhållande förmåga (kapilläritet).

Exempel på egenskaper efter material och kornstorlekar:

 • Finsand: Lera och silt är tjälfarliga och kapillärsugande, har mindre bärighet och är mer sättningsbenägna.
 • Mellansand: Sand och alla grövre kornstorlekar är inte tjälfarliga.
 • Grovsand: Grus och grövre block är kapillärbrytande, har stor bärighet och är mindre sättningsbenägna.

Test av bärighet

Jordens bärighet och hållfast beror också av hur kornen hålls samman – vidhäftning.

Friktionsjordar

I sand- och grusjordar ligger kornen i direkt kontakt med varandra, vilket skapar en viss friktion. Därför kallas dessa jordar för friktionsjordar.

 • Man kan lägga sand i en hög utan att alla korn rinner ut till en plan yta.

Kohesionsjordar

I lerjordar omges varje partikel av vatten och ligger därmed skilda från varandra utan någon friktion. Ändå håller partiklarna ihop. På fackspråk kallas lerjordar därför för kohesionsjordar.

 • Man kan hålla en spade med lera upp och ner och skaka den utan att leran släpper.
 • Man kan t o m gräva ett dike med lodräta väggar utan att leran rasar ner.

Orsaken är att lerpartiklarna är elektriskt laddade och därmed attraherar varandra.