Värdet av planering av entreprenader

Planeringen är ett verktyg för att styra projektets kvalitet och ekonomi. En välplanerad entreprenad brukat stöta på färre hinder och problem under utförandeskedet. För att utveckla en god och tillförlitlig planering inom företaget är det viktig att erfarenhet och lärdom från tidigare projekt återförs till de som arbetar med kalkyl, anbud samt tid och resursplanering.

Varför behöver entreprenaden planeras?

Ju bättre planering desto bättre kvalitet och desto mindre risk för oförutsedda kostnader, stress, byggfel och andra kvalitetsbrister.

Annonsplats

Exempel på sådant som kan bli fel eller medföra ökade byggkostnader är när yrkesarbetare eller underentreprenör behöver vänta på att få komma till och arbeta pga av att andra inte är klara med sitt arbete eller materialleveranserna inte fungerat.

Vad kan bristande planering och dålig framförhållning leda till?

Brister i planeringen och samordning av arbeten bidrar ofta till väntetider, ineffektivitet samt stress och slarv när arbetena sen inte får den tid som behövs för att de ska uppfylla kvalitetskraven på utförandet.

Missar i planeringen för material och materialupplag kan orsaka kvalitetsbrister i materialet om det inte finns ett skyddat upplagsställe eller om materialet inte kan byggas in direkt om detta var planen från början.

Annonsplats

När planering saknas eller är bristfällig och problem uppstår kring tider och kvalitet kostar det också pengar för entreprenören och/eller beställaren alt. slutkunden.

Ett byggfel innebär ofta abdra fel, s.k. följdfel, i anslutande utföranden och delar av entreprenaden. Det är då svårt och dyrt att i efterhand gå tillbaka och korrigera allt.

Varför behöver planerna uppdateras hela tiden?

Planerna är just planer och främst avsedda för att ha skapa överblick i tiden, se till att resursre finns på plats osv. Planerna behöver inte alltid stämma med de exakta förhållanden vid en viss tidpunkt. Så snart förutsättningarna förändras och planen inte längre är aktuell eller tillförlitlig behöver den uppdateras om den ska fungera som ett stöd i produktionen.

Läs mer:

Annonsplats