Bygghandlingarnas roll vid besiktning och överlämnande

Slutbesiktning

Byggskedet kallas även för entreprenadskede. Projektet, eller entreprenaden, ägs under denna tid av det byggföretag som har huvudansvaret för att bygga huset. Slutbesiktningen görs sedan mot bakgrund av:

  • byggnormer (byggregler)
  • entreprenadkontrakt,
  • särskilda avtal och överenskommelser under projektets gång
  • aktuella bygghandlingar

När byggnaden överlämnas till byggherren får bygghandlingarna i de fall särskilda relationshandlingar inte upprättas, dvs oftast(!) utgöra underlag för drift och förvaltningen av huset.

Annonsplats

Garantibesiktning

Efter två år utförs en ny besiktning, dvs garantibesiktningen där eventuella kvarvarande entreprenadfel och brister dokumenteras och åtgärdas innan hela ansvaret övergår till byggherren/beställaren.

Annonsplats
Garantitiden på 2 år (oftast) syftar till att upptäcka sådan brister som inte märks förrän byggnaden tagits i bruk och börjat användas, det kan vara:
  • sprickor efter uttorkning och sättningar
  • värmesystem eller annat som inte fungerar som det ska
  • byggprodukter med dålig kvalitet och hållbarhet
  • skador som uppkommit när hantverkare åtgärdat de fel som upptäcktes vid slutbesiktningen, s k åverkan.

Även vid garantibesiktningen är det just bygghandlingarna samt byggnormer och avtal som besiktningsmannen har som underlag.

Läs mer: Bygghandlingar

Annonsplats