Avfallshantering på bygget

Avfallshantering kostar pengar och påverkar miljön

Varje bygge har sina förutsättningar, material och produktionsmetoder och avtal, ibland tar t ex underentreprenörer själva hand om sitt spill.

  • Det kostar pengar att hyra avfallscontainrar och annan utrustning för t ex sortering på plats.
  • Transport av avfall samt avgifter till den som skall ta hand om avfallet innebär också kostnader för byggaren.

Tips:

Annonsplats
  • För att undvika onödiga transportkostnader och miljöpåverkan är det viktigt att planera avfallshanteringen. Särskilt vid större byggen brukar det löna sig.
  • Genom att planera rivningar och utföra dessa steg för steg – materialvis och med hänsyn till säkerheten  – kan både pengar och människoliv sparas samt mer rena avfallsfraktioner fås för återvinning eller som utfyllnadsmassor.

Hantering av bygg- och rivningsavfall

Några tips från avfallsbolaget Sysav i Malmö kring hantering av bygg- och rivningsavfall:

Sortera bort tunga massor

Det första steget för att återvinna byggavfallet är att sortera bort tunga massor, som betong och tegel. Dessa massor kan helt och hållet återvinnas, t ex genom krossning för att sedan användas på nytt i utfyllnad eller som ballast.

Sortera ut brännbart och andra avfallsslag

Det finns flera olika fraktioner som byggavfall sorteras i – beroende på vilka möjligheter det finns at omhänderta och återvinna avfall i den aktuella kommunen.


Exempel på sortering av Bygg- och rivningsavfall i Sydvästra Skånes kommuner (Sysav)

Sortering av byggavfall


Hantering av miljöfarligt avfall

Annonsplats

Avfallsfraktioner som innehåller miljögifter är mycket dyra att köra till tippen. Eftersom du där ofta betalar per ton avfall – lönar det sig verkligen att inte ha ”råkat” förorena annars rena och återvinningsbara avfallsfraktioner t ex genom att blanda (inte separera)
asbest, PCB eller andra miljögifter med jord eller betongfraktionen!

Kommunal avfallsplan

Alla kommuner har en avfallsplan och regler för hur avfallet skall hanteras i kommunen. Generellt brukar dock gälla att ju renare betong, jord, och stenfraktioner desto billigare att bli av med dessa.

Sortering och  omhändertagande av avfall

Avfall från bygg- och rivning hanteras olika i olika kommuner, via denna hemsida kan du hitta länkar till information från alla kommuner: sopor.nu

Återbruk av byggmaterial

Avfall som kan återanvändas kan säljas på annons eller lämnas till någon återbruksdepå för byggmaterial.

Logistik och lyft

Avfallshantering kräver planering och rätt utrustning för insamling och transporter. Ju bättre planerat desto effektivare och renare bygge och desto mindre risk för skador.

För användning av lyftanordning och redskap gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Läs mer:

Avfallshantering – hjälpmedel

Källor:

Bygg igen – Återbruksdepå för byggmaterial
Miljöstörande material i rivningsavfall (Reforsk)

Annonsplats

AFS 2006:06

.

Annonsplats