Besiktningar och garantitid

Den dagen bygget är klart skall entreprenaden, dvs hela projektet, överlämnas till byggherren. I anslutning till överlämnandet görs i de allra flesta fall en besiktning, en slutbesiktning. Den som utför besiktningen är en särskilt besiktningsman/besiktningsförrättare.

Först efter besiktningsmannens godkännande kan entreprenaden överlämnas till byggherren och ett s k slutbevis utfärdas.

Annonsplats
Besiktningsmannen kontrollerar okulärt (dvs det han kan se med blotta ögat) bl.a. att:
 • Gällande byggregler följts
 • Gällande avtal och bygghandlingar följts
 • Alla dokument, t ex relationshandling, branddokumentation etc, finns med vid överlämnandet.
 • Byggarna städat ordentligt efter sig!

Godkännande av entreprenad

Det är besiktningsmannen som tar beslut om entreprenaden anses godkänd och färdig att tas i bruk (börja användas). Det är ganska ovanligt att en hel entreprenad underkänns vid besiktningen. Det är vanligare att byggnaden tas i bruk och brukare flyttar in. De besiktningsanmärkningar som finns åtgärdas under tiden.

Slutbevis

Om byggnadsnämnden anser att byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen (se nedan), och de inte funnit skäl att göra något ingripande, ska nämnden utfärda ett slutbevis.

Annonsplats

Om byggnadsnämnden anser att det finns brister kan nämnden ta ställning till om, och i vilken omfattning, byggnaden får användas fram till bristerna är åtgärdade.

Besiktningsprotokoll

Om något inte är riktigt klart eller om det förekommer fel och brister i utförandet alt. skador på byggdelar eller material gör besiktningsmannen en anmärkning om detta i besiktningsprotokollet. I protokollet anges också vem som är ansvarig att åtgärda felen. Efter detta brukar besiktningsmannen godkänna entreprenaden.

 • Om besiktningsmannen anser att byggnaden eller anläggningen har så många brister att den inte är funktionsduglig eller kanske till och med utgör vara en säkerhetsrisk för brukaren får  besiktningsmannen INTE godkänna entreprenaden.
 • Om entreprenaden blir underkänd (inte godkänd) av besiktningsmannen måste den som har ansvar för entreprenaden se åtgärda de delar som ännu inte är färdiga att ta i bruk.

Åtgärder av mindre allvarliga fel och brister kan göras även efter det entreprenadens godkänts och byggnaden/anläggningen börjat användas.

Efterbesiktningar

När besiktningsanmärkningarna är åtgärdade görs en ny besiktning, en efterbesiktning.
 • Datum för den efterbesiktningen bestäms som regel redan vid slutbesiktningen, men kan ofta skjutas fram i tiden om åtgärderna tar längre tid än planerat.
 • Om det vid efterbesiktning kvarstår fel att åtgärda måste en nya efterbesiktningar göras.
 • Ibland görs flera efterbesiktningar efter varandra innan alla entreprenadfel är åtgärdade och godkända av besiktningsmannen.

Garantibesiktning

Så snart entreprenaden är godkänd börjar garantitiden som – om inget annat avtalats – brukar pågå i två år från godkänd entreprenad.

När garantitiden är slut görs en garantibesiktning. Här tar besiktningsmannen upp sådana fel och brister som inte kunnat upptäckas vid slutbesiktningen men som kommit fram efterhand.

Annonsplats
Vanliga garantifel är bl.a. sättningsskador, sprickor, problem med värmeanläggningen eller att material eller utförande inte hållt.
 • Besiktningsmannen antecknar garantifelen i garantibesiktningsprotokollet.
 • Därefter påbörjas åtgärdsprocessen igen, samt efterbesiktning/-ar för att fastställa att felen blivit åtgärdade på ett bra sätt.

Först när garantitiden är över och eventuella garantifel åtgärdats har de entreprenören inte längre ansvar för utförandet, med undantag för dolda fel.

Annonsplats