Byggbranschens miljöpåverkan

Klimatpåverkan från byggandet i Sverige har i en studie bedömts vara lika stor som den från personbilstrafiken.

Byggandet i allmänhet och infrastrukturbyggandet i synnerhet behöver miljöanpassas.

Annonsplats

Fotnot: Innehållet i artikel publicerades ursprungligen 2019. I källor till artikel tycks man förutsätta att utsläppen som studerats påverkar klimatet. Vi har därför valt att inte ersätta ordet ”klimat” med det generella begreppet ”miljö” – dock med undantag för vårrubriksättning och egna stycken/resonemang.

Miljöpåverkan under entreprenaden

60% av klimatpåverkan bedöms ske inom anläggningsbranschens projekt och 40% vid husbyggande.

Utsläppen kopplat till produktionsskedet härrör bl.a. från:
  • råvaruutvinning, bearbetning, produktion och logistik för byggmaterial,
  • material och avfallstransporter,
  • energikrävande processer och utsläpp på byggarbetsplatserna

Klimatpåverkan från byggandet av två olika flerbostadshus har studerats och satts i relation till klimatpåverkan från byggnadernas drift.

Studierna visade att byggprocessen kan ge lika stora utsläpp som under driften av en byggnad under ca femtio år.

Miljöpåverkan under användningstiden

Största delen av en byggnads totala miljö- och klimatpåverkan anses dock ske under brukstiden och består bl.a. i energianvändning, drift, underhåll, renovering.

Även emissioner från material, inomhusklimat kan betraktas som en miljöfaktor och ibland orsaka ohälsa.

Samma sak gäller användning av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. MIljö-, klimat och hälsofaktorer som bör beaktas är också relaterat till användning samt underhåll. Detta är något som ofta beaktas i samband med planering av infrastruktur.

Miljöanpassning av byggandet

Det behövs en handlingsplan för att minska miljöpåverkan från byggandet. Det behövs också forskning, krav i upphandling och inköp samt praktiska åtgärder på byggarbetsplatserna. Byggföretagens arbete fokuserar på de delar som byggföretagen kan påverka.

Läs mer:

Källor och länkar bl.a:

  • Klimatpåverkan från byggprocessen (IVA och Byggföretagen)
  • Naturskyddsföreningen
  • Wikipedia
Annonsplats