Växthusgaser och klimatpåverkan

Värme från solens strålar bidrar till att värma upp jorden och skapa ett bra klimat. Solljus och värme behövs också för att växter skall trivas. För att det skapp vara balans i det ekologiska systemet måste värme också kunna avdunstar från jorden.

Växthuseffekten

Inuti ett växthus med glastak förstärks uppvärmingseffekten för att växter skall trivas även i ett kallare klimat. Det beror på att värmen stannar kvar längre inne i växthuset samtidigt som solen strålar och tillför mer värme.

Annonsplats

Global uppvärmning

När man talar om att jordklotet värms upp menar man att det beror bl. a på utsläpp från industrin, eldning med fossila bränslen, t ex olja, kol och biltrafik och att det bidrar till att det uppstår en växthuseffek över hela jordklotet precis som i ett växthus.

Dessa okontrollerade klimatförändringar kan ge allvarliga konsekvenser för jordklotet och jordens befolkning, t ex fler naturkatastrofer.

Växthusgaser

Annonsplats

Det finns flera s.k. växthusgaser bl.a. koldioxid, metan och freon (CFC)) som man försöker minska utsläpp av.

Koldioxid CO2 är en växthusgas som bildas vid bl.a. eldning och bilkörning med fossila bränslen.

  • Växthusgaserna som stannar i atmosfären bildar ett allt tätare skikt som släpper in solstrålar men som inte släpper ut värme.
  • Värmen som då blir kvar vid jordytan bidrar till den globala uppvärmningen, dsv att jordytan och klimatet på jorden blir allt varmare.

Många verksamheter bidrar till utsläppen och den globala uppvärmningen. Även om man inte själv kör bil eller ledar med fossila bräsnlen så transporteras maten vi äter med bilar och fartyg som släpper ut växthusgaser, Samma sak gäller kläder och prylar vi köper. Även tillverkningsprocesserna av de varor vi köper orsakar utsläpp av växthusgaser.

Byggbranschens klimatpåverkan

Klimatpåverkan från byggandet i Sverige har i en studie visat sig vara lika stor som den från personbilstrafiken.

Utsläppen under produktionen orsakas av:

  • produktion av byggmaterial,
  • byggtransporter och
  • processer på byggarbetsplatserna.

60% av klimatpåverkan bedöms ske inom anläggningsbranschens projekt och 40% vid husbyggande.

Stor del av en byggnads klimatpåverkan sker under brukstiden och består bl.a. i energianvändning.

Klimatpåverkan från byggandet av två olika flerbostadshus har studerats och satts i relation till klimatpåverkan från byggnadernas drift. Studierna visade att byggprocessen kan ge lika stora klimatutsläpp som driften av en byggnad under ca femtio år.

Klimatanpassning av byggandet

Det behövs en handlingsplan för att minska klimatpåverkan från byggandet. Det behövs också forskning, krav i upphandling och inköp samt praktiska åtgärder på byggarbetsplatserna. Sveriges Byggindustriers arbete fokuserar på de delar som byggföretagen kan påverka.

Byggandet i allmänhet och infrastrukturbyggandet i synnerhet behöver klimatanpassas.

Annonsplats

Källor och länkar

Växthuseffekten (Wikipedia)
Global uppvärmning (Wikipedia)
Vad är växthuseffekten? Faktablad från Naturskyddsföreningen
Växthuseffekten.se
Klimatordlista

Klimatpåverkan från byggprocessen (IVA och Byggföretagen)

Annonsplats