Miljöpåverkan under entreprenaden

Miljöpåverkan från materialanvändning kan minskas genom god planering av projektet, bra styrning och tydlig information.

Exempel på åtgärder som kan minska miljöbelastningen:
  • inte slösa på nya material och råvaror
  • val av råvaror, framställning och transporter av material som används i projektet
  • återvinna/återanvända schaktmassor och andra material där så är möjligt
  • undvika onödiga transporter och materialförflyttningar
  • använda miljövänliga fordon
  • förebygga spridning av damm och föroreningar
  • sanera förorenad jord
  • energianvändning under arbetets gång

Miljöpåverkan – arbetsfordon

Mycket av miljöpåverkan från arbetsfordon kan begränsas genom ett bra handhavande, dvs. hur fordonet körs och redskapen används.

Annonsplats

Planering för att undvika onödiga transporter, undvikande av tomgångskörning samt noggrannhet med service, underhåll och byte av reservdelar i tid mm.

Fordonet kan vara konstruerat för att inte bidra med onödig miljöpåverkan, t ex avseende drivmedel/bränsletyp och utsläppsnivåer.

Faktorer som kan påverka bränsleförbrukningen, framförallt vid körning på väg, är luftmotstånd och däcktryck.

Miljöpåverkan – materialanvändning

Annonsplats

Materialanvändningen och hantering av massor påverkar miljön genom utvinning av råvara samt energianvändning och utsläpp vid transporter.

Genom att planera logistiken för schaktmassor och nya råvaror som skall fraktas till och från arbetsplatsen kan miljöpåverkan begränsas. Ju färre och kortare transporter desto bättre.

Var och hur råvaror utvinns ur naturen är också en miljöfråga. Detta regleras bl. a lagstiftningen kring täktverksamhet.

Läs mer:

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Miljöpåverkan från anläggningsprojekt

Miljö och energi

Annonsplats