Preventivt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Arbetsgivarens ansvar innebär till stor del preventivt arbete och att tillse att arbetstagare får de förutsättningar som krävs för att arbeta säkert.

Vid inträffad skada har arbetsgivaren också ansvar för utredning och rehabilitering. Ju större vikt som läggs på det förebyggande och preventiva arbetet desto bättre för både den enskilde och arbetsgivaren.

Annonsplats

Även arbetstagaren har ett ansvar att följa föreskrifter, göra riskbedömning, respektera skyddsanordningar samt att använda den personliga skyddsutrustning som arbetet kräver.

Preventivt (förebyggande) arbete för hälsa och säkerhet kan delas in i tre steg:
  1. Åtgärder som förebygger direkta olycksrisker och akuta skadefall.
  2. Systematiskt arbete med hälsoundersökningar för att screena arbetstagare för att upptäcka tidiga tecken på långsiktiga skador eller sjukdomar.
  3. Rehabiliterande åtgärder för att lindra symptom och förebygga allvarligare konsekvenser av skador.

Primär prevention

Skyddsåtgärder på arbetsplatsen, personlig skyddsutrustning samt planering av riskfyllda arbeten är exempel på praktiska och påtagliga åtgärder på bygg- och anläggningsarbetsplatser. 

I arbetsmiljöverkets föreskrifter finns krav som baseras på erfarenhet och kända risker.

Annonsplats

Samordning av olika arbeten och kunskap om deras respektive risker är en förutsättning för att tillämpa föreskrifterna på ett verkningsfullt sätt.

Sekundär prevention

Regelbundna allmänna hälsoundersökningar för all personal kan vara ett sätt att upptäcka riskfaktorer och livsstilsrelaterade hälsofaktorer.

För yrkesgrupper som frekvent utsätts för exponering av farliga ämnen såsom asbest eller kvartsdamm föreskriver Arbetsmiljöverket om särskilda hälsoundersökningar för att tidigt upptäcka eventuella skador.

Annonsplats
KÄLLOR:

Prevention och praktisk ergonomi (Galaxen)

Läs mer:

Annonsplats