Byggarbetsplatsens arbetsmiljörutiner

Särskilda arbetsmiljörutiner för byggarbetsplatsen

Förhandsanmälan

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas och se till det finns en uppdaterad och aktuell kopia av denna anmälan på byggarbetsplatsen.

Information om säkerheten på bygget

Arbetsmiljöplanen och lättbegriplig information om säkerhet och förebyggande åtgärder i projektet skall lämnas till alla som arbetar på bygget. Vid behov anordnas särskild utbildning, t ex om nya arbetsmetoder skall användas.

Annonsplats

Skyddsronder

När ett bygge pågår som mest kan det vara lämpligt att gå skyddsrond en gång i veckan annars med kanske två eller tre veckors mellanrum. Man kan då använda checklistor för olika riskområden, verksamheter eller utrustningar. I skyddsrondsprotokollet tas upp förebyggande och avhjälpande åtgärder om man upptäckt risker i samband med skyddsronden.

Annonsplats

Dokumentation för säkerheten vid framtida arbeten i byggnad

När arbetet avslutats ska dokumentation om konstruktion och utformning samt de byggprodukter överlämnas till byggherren (beställaren/kunden). Dokumentationen är en form av relationshandling som skall kunna användas med hänsyn till framtida arbetsmiljö, t ex i samband med åtgärder i byggnaden.

Krisstöd – första hjälpen

Annonsplats