Ordet Asbest kommer från grekiska, asbestos, som betyder osläckbar eller obrännbar.

Asbest som byggnadsmaterial

Användningsområden för asbest

Asbest användes pga sin goda hållfasthet och isoleringsförmågan bland annat mot brand.

Annonsplats
 • Brandisolering och fasadmaterial var ett vanligt användningsområde.
 • Asbestfiber kan också förekomma som ”armering” i plaster, lim och fogar.

Historik – asbest

Larm om sjukdomsfall som misstänktes komma från arbete med asbest började komma på 70-talet.

 • Rörmokare och isolerare var några av de yrkesgrupper som drabbades av asbestos, asbestdammlunga och lungcancer samt tumörsjukdomen mesoteliom
 • Flera dödsfall till följd av mesoteliomtumörer uppmärksammades.
 • 1975 skärptes reglerna för användning av asbest,
 • Användning blev totalförbjudet i Sverige 1982.

Även efter förbudet kan asbestinnehållande produkter ha används  i byggandet.

Risker med asbest

Asbestfibern är farlig att andas in:
 • Det är när asbestfibrer frigörs, som lösa partiklar och sprids, som de blir farliga för människor.
 • Speciellt farligt är asbest när det förekommer i fin pulverform.

Asbestfibrer som är fast bundna i ett material blir farligt först vid, t ex vid rivning eller håltagning. Då frigörs ofta betydande mängder asbestfibrer och utgör stor hälsorisk både för yrkesarbetare och omgivning.

Regelverk kring asbest

Användning av asbest är förbjuden i Sverige sedan 1982. Den farligaste sorten förbjöds 1976. Produkter med asbest regleras av Kemikalieinspektionens regler.

Idag gäller EU-gemensamma regler för hantering av asbest. Dessa framgår föreskrifterna om asbest, AFS 2006:1.


OBS! Även efter förbuden kan asbest ha kommit till Sverige via importerade produkter. Det är därför inte helt tillförlitligt att utesluta förekomst av asbest enbart baserat på årtal då en byggnad uppfördes eller renoverades.


Vad gäller för arbete med asbesthaltiga material?

Idag gäller EU-gemensamma regler för hantering av asbest. Dessa framgår föreskrifterna om asbest, AFS 2006:1.

Det finns särskilda regler för hur rivningsarbeten där asbest förekommer får utföras. Dessa omfattar:
 • Personlig skyddsutrustning och hantering av denna.
 • Arbetsplatsen utformning för att förhindra spridning av asbestfibrer.
 • Omhändertagande av det utrivna materialet som innehåller asbest.

Sanering av asbest

Asbestsanering skall utföras av företag och personal med särskild kompetens. Det är också viktigt att saneringsarbetet utförs utan rsk för spridning av asbest. Kraven på saneringsarbetet omfattar bl a

 • tät avskärmning av arbetsområdet
 • undertryck inom saneringsområdet som förhindrar lufttransport av asbest pga av skillnader i lufttryck
 • luftslussar som förhindrar spridning av asbest vid in- och utpassage
 • personlig skyddsutrustning, hygien och rutiner för byte av arbetskläder.

Läs mer

.

Annonsplats