Byggbranschens arbetstagarorganisationer

Arbetstagarorganisationerna, dvs fackföreningarna, inom byggsektorn är förhandlingsparter i avtalsrörelsen när nya villkor i kollektivavtalet förhandlas med arbetsgivarna.

En fackförening är en arbetstagarorganisation för arbetstagare inom en viss yrkeskår. Fackföreningen representerar och kan företräda medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren.

Annonsplats

Fackförbunden är organiserade på olika nivåer centralt och lokalt inom fackföreningen.

Fackförbundens medlemsservice omfattar bland annat:

• Hjälp till medlemmar att förhandla med arbetsgivaren i aktuella frågor.
• Rättsskydd och juridisk hjälp vid tvister med arbetsgivaren.
• Kompetensutveckling.

Annonsplats

En del fackliga ärenden hanteras direkt på respektive arbetsplats och sköts där av så kallade ombudsmän (fackliga ombud) som själva arbetar på samma arbetsplats.

LO-förbunden*

I Sverige tillhör hantverkare och andra yrkesarbetare LO:s kollektivavtalsområde. Inom LO finns totalt 14 olika fackföreningar anslutna. (Källa: LO)

Exempel på fackliga organisationer som ingår i LO:

  • Byggnadsarbetarförbundet, Byggnads, är det enskilt största fackförbundet i branschen. Byggnads riktar sig till flertalet yrkeskategorier på hantverkssidan.
  • Seko är det fackförbund som i huvudsak organiserar yrkesarbetare på anläggningssidan.
  • Målarna är målarnas fackförbund.

*Landsorganisationen i Sverige (LO) är en paraplyorganisation av fackliga arbetstagarorganisationer knutna till arbetarrörelsen i Sverige, bildad 1898. Källa: Wikipedia

Annonsplats

Tjänstemannaförbunden

De tjänstemän som är organiserade i byggbranschen tillhör vanligen något av följande förbund:

  • Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Byggcheferna är en sektion inom  ledarna är en organisation som många ledare inom byggbranschen tillhör.
  • Sveriges Ingenjörer som organiserar medlemmar med akademisk utbildning och ingenjörsexamen.
  • Unionen som organiserar de flesta tjänstemannayrken utan särskild inriktning.

Tjänstemannaförbunden samverkar inom PTK (Privattjänstemannakartellen) och/eller inom TCO (Tjänstemännens centralorganisation). PTK och TCO arbetar med tjänstesektorns gemensamma och övergripande frågor.

Läs mer:

Annonsplats