Arbetsgång vid rivning – Rivningsordning

Rivningsordning avser turordning för rivning av olika delar och material.

Genom att planera arbetsgången ökar möjligheten att ta hand om olika material på bästa och billigaste sätt samt att i slutänden erhålla renare massor för utfyllnad eller ballast.

Annonsplats
Vid planering av rivningsordning tas hänsyn till bl a följande:
  • byggnadens konstruktiva förutsättningar så att rivningen blir säker,
  • möjligheten att på plats erhålla så rena materialfraktioner som möjligt,
  • tillgängligt utrymme för maskiner, containrar, materialhantering, upplag osv
  • tidplan för rivning.

En förutbestämd rivningsordning ger ofta bäst ekonomi och är bra om det är trångt på rivningsplatsen. Då kan rivningen göras materialvis och på så sätt källsorteras rivningsmaterialen efterhand, vilket innebär att det inte behövs flera olika containrar samtidigt.

Exempel på rivningsordning:
  • Farliga material samt övriga riskmaterial (som kan demonteras utan att bärande delar påverkas).
  • Material för återbruk (som kan rivas utan att bärande delar – statiken – påverkas).
  • Installationer, rördragningar mm som kan avlägsnas.
  • Kvarvarande icke bärande byggnadsdelar rivs var för sig, t ex inredning, ytskikt, taktäckning, mellanväggar.
  • Stommaterial rivs när dessa i möjligaste mån frilagts från ytskikt och lösa installationsdelar/kablar mm

Tips!

Planera rivningsordningen så att materialströmmarna blir så jämna som möjligt.
Tidskrävande arbetsmoment i samband med hantering av utrivna material, t.ex. eftersortering eller rensning av ytskikt, brukstuggor på trä eller tegel som ska återvinnas, bör påbörjas i tid så att detta arbete inte kvarstår när rivningen är avslutad.

Läs mer:


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats