Beräkna materialåtgång och kostnader

Materialåtgången för ett arbetsmoment är den mängd material som behövs för attt genomföra arbetet. DE material som blir över efter tillpassning/kapning ingår i den totala mängden material som behöver köpas. Detta räknas ut inför beställning eller avrop.

Det är viktigt att även räkna ut och beställa alla tillbehör som behövs för montering och infästning om detta inte redan finns på arbetsplatsen. Information om detta finns ofta i bygghandlingar och montageanvisningar.

Detta avsnitt går igenom beräkningsgången vid manuell mängdning och kostnadsberäkning inför planering, kalkylering och inköp av byggnadsmaterial. Varje del varvas med filmer där olika matematiklärare går igenom grundläggande matematiska kunskaper.
Fler beräkningsexempel finns här: Yrkesräkning

1. Beräkna materialåtgång – mängdning

Mät på ritning eller ute på plats t ex med laser, måttband eller tumstock.

Räkna ut löpmeter

Längden på de väggar som skall förses med golvlister. Beräkna totala längd golvlister som skall monteras genom att mäta på plats eller ta ut mått på ritning. Mät längs alla väggar/sidor av rummet.

 • Lägg ihop alla uppmäta vägglängder.
 • Total längd, L = L1+L2+L3…osv

När du beställer virke (trä) i längder brukar man tala om lpm (löpmeter). Antal löpmeter är den totala längden som beställs. Enheten är meter (m).

Obs! Om du inte gör avdrag för dörröppningar behöver du antagligen inte beställa så mycket extra lister.

Beräkna ytor

Arean av de ytor som skall beklädas med ytskikt, t ex tapeter, panel, akustikplattor, golv, beräknas genom att mäta rummens längd och bredd. För väggbeklädnad behövs också rummets höjd mätas.

 • Golv resp. takaraea, A=bredden, b x längden, l
 • Väggarea, A=2xlängdenxhöjden + 2xbreddenxhöjden

Om det är flera ytor/rum eller om ytan som skall täckas är oregelbunden till formen brukar det vara enklast att dela ytan och beräkningen på flera mindre ytor och sedan lägga ihop dessa  och få den totala ytan/arean: Atot = A1 + A2 + A3…osv

Obs!

 • Vid målning krävs ibland flera strykningar (lager som skall målas på varandra) och då kan arean behöva multipiliceras med totalt antal strykningar för att beställa rätt mängd färg.
 • Om materialet som skall köpas in t ex är klinkerplattor, undertaksplattor, hämtar du information om plattans area från leverantörer och dividera (dela) den total-arean med plattans area för att räkna ut hur många plattor som behöver beställas*

*ofta behöver inte antal plattor, t ex klinker eller undertaksplattor, räknas ut  Detta eftersom leverantörerna brukar ha uppgift om hur många kvadratmeter golvyta ett paket med plattor räcker till, men det är bra att kunna om enstka plattor köps i ”lösvikt”.

Beräkna volymer

Volymen beräknas t ex vid beställning av betong, grus och matjord men ibland också i samband med schaktning och planering av transporter och lyft. Beräkning av en lokals volym (rumsvolym) behövs för att dimensionera luftbehandling (ventilation).

 • Volymen av ett rum  V  = A  x  h  eller V =  bredden, b x längden, l x höjden, h (eller A x h)

Obs! För jord- och stenmaterial är det svårt att räkna ut exakta mängder eftersom materialet sätter sig och lätta ändrar densitet när det blir blött. Vid utfyllnad av markschakter är det ock.så svårt att räkan ut schaktets volym.

Jämför dina volymberäkningar med kalkylatorberäkning: 

Bild/Länk: Thomas Betong AB

Massa, vikt och densitet

Vikten av material beräknas t ex för att genomföra säkra lyft, fördela vikt av upplag på bjälklag eller ställning och få fram genom att multiplicera materialets volym med dess kända densitet. Densitet för naturmaterial och mineraler kan hittas i tabeller medan denistet för framställda byggprodukter kan fås av tillverkaren.

Läs mer: Säkra lyft

Storheter och enheter

Inom matematiken och då bland annat i geometrin används begreppen storhet och enhet. Dessa har dessutom standardiserade betckningar och måttenheter. Det är bra att lära sig för stå skillanden mellan dessa begrepp och undvika missförstånd.

Storhet anges för kvalitet, något som går att mäta, ofta med STORA bokståver (versaler) och är t ex längd, area och volym och betecknas med bokstäverna. L, A och V.

Enheter anges normalt med små bokastäver (gemener) och är de måttenheter som används när man anger storleken för olika storheter, t ex millimeter (mm), kvadratmeter, kvm (m2), kubikmeter, kbm (m3) och kubikmillimeter (mm3 )

 • Längd- och areaenheter utgår ofta från metersystemet (men det finns andra enheter som aln, foot, tum, hektar)
 • Volymenhet kan anges
  • enligt metersystemet i enheten kubik (kubikmeter, kbm, m3),
  • enligt litersystemet (liter), t ex målarfärg i dunk.

Var noga med att du använder samma enhet i alla beräkningar och att det är samma enhet som står på ritning och som leverantörerna använder – annars blir det fel.

2. Beräkna spill med hjälp av spillprocent

Med spill menas här sådant material som blir över eller skadas och därför inte används. Eftersom material ofta behöver skäras till och anpssas samt kan bli skadat är det ofta nödvändigt att i beställningen lägga till lite extra, t ex några procent. Hur mycket extra som behöver beställas kan ofta leverantören ge råd om men det kan variera med förutsättningar i varje projekt:

 • Om arbetet eller montaget avser stora sammanhängande ytor så brukar spillet (det som behöver sågas bort) inte bli lika mycket som när arbetet avser mindre ytor.
 • Om arbetet och tillskärning planeras väl kan även avsågade bitar kanske användas där behov finns att fylla ut med mindre bitar av materialet.
 • Ibland behöver beräkningen av materialåtgång rundas av uppåt  för att det inte levereras styckevis eller med exakta mått/längder och då kanske man inte behöver lägga på lika hög spillprocent.

För vissa byggmaterial finns erfarenhetsmässiga procentsatser framtagna för att beräkna spillet och undvika att beställa för lite material.

3. Beräkna inköpspris och jämföra priser på material

När beräkning av materialåtgång och eventuell omräkning med hänsyn till spill (avfall) är klar kan olika leverantörer priser beräknas.

Beräkna nettokostnad (exklusive moms)

43 meter reglar á 39,28 kr per lpm (löpmeter, meter):

43 m x 39, 28 kr/m  =  1 571,20 kr exkl moms

Notera att m och /m tar ut varandra och den enhet som blir kvar när  uträkningen är klar är kr (priset i kronor).


För att snabbt uppskatta kostnaden kan överslagsräkning göras t ex:

43 m x 40 kr/m =  1 720 kr kr

Beräkningsgången kan då exempelvis se ut så här:

 • 40 m x 40 kr/m =1600 kr
 • 3 m x 40 kr/m =120 kr
 • 1600 kr + 120 kr = 1720 kr

Genom att alltid avrunda uppåt är det ingen risk att den kostandsuppskattningen blir för låg.

Tänk  på att även en liten avrundning kan ge stora skillnader mellan översalsgberäkning och exakt beräkning om det är stora mängder material som skall köpas in.


Beräkna bruttokostnad inklusive moms

När företag handlar material från byggmaterialleverantöre så anges priserna oftast som nettopriser. Det pris som kunden ska betala är bruttokostnaden där även mervärdesskatt, moms, på 25 % ingår

Totalpriset (bruttokostnad) för materialet:

Momsbeloppet = 0,25 (25%) x Nettokostnaden

Bruttokostnad = 1,25 (125%) x Nettokostnad (dvs Momsbeloppet+ Nettobeloppet)

Nettobeloppet = 0,80 (80%) x Bruttokostnaden

Även privatpersoner måste betala moms på byggmaterial. Skillnaden är att företag och deras anställda som köper in material till arbetet kan dra av kostnader för moms i sin skatteredovisning till skatteverket.

Beräkna och jämför transportkostnader

Till inköpskostnaden för material tillkommer kostander för  transport för leverans ut till byggarbetsplatsen samt eventuellt andra logistikkostnader för emballage mm

Information om transportkostnader och olika logistiklösningar  finns hos leverantören. Ibland kan det vara värt att jämföra dessa t ex om material behöver transporteras lång så blir det ofta dyrare men också vilket transpormedel som används kan påverka.

Vägledning och beräkningshjälp

För kompletta byggsystem brukar materialleverantören ha hjälpmedel och guider på sina hemsidor – som underlag för beräkning och beställning samt monteringsanvisningar som i detalj beskriver varje steg i processen, vilka material och tillbehör som behövs samt hur de appliceras/monteras.

Länkar och fördjupning

Omkrets och area (rektangel)
Matteboken.se
Yrkesräkning – fler exempel
beräkna virkesåtgång (Svenskt trä)